fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 081-1914097 , 099-4492380 comscience_009@hotmail.com , kruboonsong@klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : How to........ง๊ายง่ายตามใจเรา ( ครูปรียนันท์ วิรุณพันธ์ )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : How to........ง๊ายง่ายตามใจเรา

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29672 เด็กหญิงเบญญาภา ไพบูลย์ ม. 2/4 2020-07-27 10:56:14 ผ่าน
2. 29680 เด็กหญิงสุชานันท์ แววดี ม. 2/4 2020-07-27 10:56:34 ผ่าน
3. 29682 เด็กหญิงอตินุช เมตตา ม. 2/4 2020-07-27 10:56:43 ผ่าน
4. 29679 เด็กหญิงสุกานดา ปราณนัทธี ม. 2/4 2020-07-27 11:41:43 ผ่าน
5. 29681 เด็กหญิงสุฑารัตน์ วิเชียรรัตน์ ม. 2/4 2020-07-27 11:41:58 ผ่าน
6. 29663 เด็กหญิงเขมมิกา ใจสะอาด ม. 2/4 2020-07-29 09:00:11 ผ่าน
7. 29656 เด็กชายภูริภัทร คล้ายคลึง ม. 2/4 2020-07-29 11:51:26 ผ่าน
8. 29902 เด็กชายอังกฤษ ทับทิม ม. 2/10 2020-07-29 12:01:06 ผ่าน
9. 29703 เด็กชายอชิรวัฒน์ ประกอบวัฒน์ ม. 2/2 2020-07-30 07:30:07 ผ่าน
10. 29570 เด็กชายธีรพัฒน์ แจ่มกระจ่าง ม. 2/2 2020-07-30 08:38:04 ผ่าน
11. 29573 เด็กชายพรหมศกร พีระเชื้อ ม. 2/2 2020-07-30 13:26:57 ผ่าน
12. 29575 เด็กชายอชิรพล เชื้อรังสรรค์ ม. 2/2 2020-07-30 18:16:32 ผ่าน
13. 29699 เด็กชายพีรพัฒน์ จันธยัก ม. 2/5 2020-07-30 20:51:52 ผ่าน
14. 29865 เด็กชายเสกข์ บัวทิพย์ ม. 2/9 2020-07-31 12:33:59 ผ่าน
15. 29861 เด็กชายระพีพัฒน์ ตรึกหากิจ ม. 2/9 2020-07-31 12:35:21 ผ่าน
16. 29568 เด็กชายธนกร พรหมจินดา ม. 2/2 2020-08-01 23:01:12 ผ่าน
17. 29863 เด็กชายวันชัย บุญมาก ม. 2/9 2020-08-07 08:05:41 ผ่าน