fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 081-1914097 , 099-4492380 comscience_009@hotmail.com , kruboonsong@klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : อนุรักษ์เพลงไทย ( ครูนิชาภา เจริญรวย )


กิจกรรมการฝึกซ้อมดนตรีไทย การขับร้องและบรรเลงดนตรีไทย
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : อนุรักษ์เพลงไทย

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30500 เด็กหญิงธนศร เชาวศิลป์ ม. 1/8 2020-07-10 16:34:14 ผ่าน
2. 29794 เด็กหญิงภัทราพร จันทพิม ม. 2/7 2020-07-13 09:14:16 ผ่าน
3. 29799 เด็กหญิงอภิสรา เนาวน์โนนทอง ม. 2/7 2020-07-13 09:15:01 ผ่าน
4. 30270 เด็กหญิงสมิตา มามอญ ม. 1/2 2020-07-13 09:18:18 ผ่าน
5. 29871 เด็กหญิงคิว แสง ม. 2/9 2020-07-13 18:10:41 ผ่าน
6. 30301 เด็กหญิงพัชรพร ล้ำเลิศ ม. 1/3 2020-07-15 11:14:47 ผ่าน
7. 30217 เด็กหญิงธนิศา เจริญรวย ม. 1/1 2020-07-21 15:58:33 ผ่าน
8. 29779 เด็กหญิงจารวี เจริญวงศ์ ม. 2/7 2020-07-27 09:00:35 ผ่าน
9. 29778 เด็กหญิงกัญญาณัฐ มะลิซ้อน ม. 2/7 2020-07-27 09:20:31 ผ่าน
10. 29783 เด็กหญิงณัฏฐนิชา ฉลอง ม. 2/7 2020-07-27 09:22:50 ผ่าน
11. 29796 เด็กหญิงสิรินทรา บุญให้ ม. 2/7 2020-07-27 09:39:32 ผ่าน
12. 30192 เด็กหญิงปนัดดา สันตติพงศ์ ม. 2/7 2020-07-27 10:09:54 ผ่าน
13. 29791 เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญยั่งยืน ม. 2/7 2020-07-27 10:36:42 ผ่าน
14. 29471 เด็กชายพงศธร พิทักษ์ธรรม ม. 2/14 2020-07-27 10:37:05 ผ่าน
15. 29637 เด็กหญิงวรัชยา จันทร์อำรุง ม. 2/3 2020-07-27 10:38:59 ผ่าน
16. 29643 เด็กหญิงเอมิกา พุ่มพวง ม. 2/3 2020-07-27 10:43:36 ผ่าน
17. 29770 เด็กชายปกรณ์ วรรณอุบล ม. 2/7 2020-07-29 10:01:00 ผ่าน
18. 29786 เด็กหญิงนนทกร ริยาพันธ์ ม. 2/7 2020-08-06 07:35:58 ผ่าน
19. 29802 เด็กหญิงอารยา ชื่นชม ม. 2/7 2020-08-21 13:12:25 ผ่าน
20. 29766 เด็กชายคณาธิป ไวว่อง ม. 2/7 2020-08-21 14:56:33 ผ่าน
21. 29764 เด็กชายกันตินันทร์ ชัยยะ ม. 2/7 2020-08-23 20:47:48 ผ่าน
22. 29585 เด็กหญิงเบญญาภา บำรุง ม. 2/2 2021-03-07 09:52:12 ผ่าน
23. 27319 นายสุรพงศ์ ศรีคงรักษ์ ม. 6/10 2021-03-18 08:04:27 ผ่าน
24. 27474 นางสาวเบญจพรรณ เที่ยงแท้ ม. 6/9 2021-03-18 08:20:11 ผ่าน
25. 29641 เด็กหญิงสุชานันท์ สุขประเสริฐ ม. 2/3 2021-03-18 08:20:28 ผ่าน
26. 28644 นางสาววันวิสา นันทการ ม. 4/10 2021-03-18 08:23:34 ผ่าน
27. 28752 นางสาวทิพยรัตน์ ร่อนลอยหา ม. 4/10 2021-03-18 08:23:53 ผ่าน
28. 28056 นางสาวนภัสสร กาญจนดุล ม. 5/6 2021-03-18 08:26:22 ผ่าน
29. 29330 เด็กชายคฑาทอง จันทร์ขอนแก่น ม. 3/12 2021-03-18 08:27:53 ผ่าน
30. 28913 เด็กชายสิรวิชญ์ ทิมทับ ม. 3/1 2021-03-18 08:33:44 ผ่าน
31. 27121 นางสาวบุญสิตา วิเชียรปัญญา ม. 6/1 2021-03-18 09:55:39 ผ่าน
32. 29488 เด็กหญิงบัวหลวง บุญสุข ม. 2/14 2021-03-18 09:55:53 ผ่าน
33. 27271 นายอมฤท ประดิษฐ์อาภา ม. 6/9 2021-03-18 09:56:11 ผ่าน
34. 30520 เด็กชายธีรภัทร์ อรัญวงศ์ ม. 1/9 2021-03-18 09:56:26 ผ่าน
35. 30568 เด็กชายเรือรบ วิภูษณะ ม. 1/10 2021-03-18 09:57:47 ผ่าน
36. 30560 เด็กชายธนวัฒน์ ศรึประเสริฐ ม. 1/10 2021-03-18 09:58:08 ผ่าน
37. 30574 เด็กชายอรรถพร บุญรัมย์ ม. 1/10 2021-03-18 09:58:26 ผ่าน
38. 30554 เด็กชายจิรายุ ชุมสาย ม. 1/10 2021-03-18 09:58:40 ผ่าน
39. 30125 เด็กชายนพิทธิพงศ์ สิทธิพงษ์ ม. 1/14 2021-03-18 10:10:31 ผ่าน