fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 081-1914097 , 099-4492380 comscience_009@hotmail.com , kruboonsong@klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : งานอดิเรก ( ครูเมธิยา พึ่งวงษ์ )


กิจกรรมทำบานอฟฟี่ ได้ความรู้ในการทำขนมแบบง่ายและเรียนรู้เรื่องสารอาหารและพลังงาน

ประชุมตกลงเรื่องการเลือกเมนูที่จะทำ
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : งานอดิเรก

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 27588 นางสาวศิริรัตน์ หวานเสนาะ ม. 6/1 2020-07-09 16:16:46 ผ่าน
2. 27584 นางสาวมณีรัตน์ เผื่อนพวง ม. 6/2 2020-07-09 16:17:09 ผ่าน
3. 27576 นางสาวธนัชพร พุ่มพวง ม. 6/1 2020-07-09 16:17:22 ผ่าน
4. 27496 นายสรสิช เสนาะ ม. 6/1 2020-07-09 16:17:45 ผ่าน
5. 27590 นางสาวอรัชพร ชาญเชี่ยว ม. 6/1 2020-07-09 16:18:01 ผ่าน
6. 27591 นางสาวอารียา ธรรมสนิท ม. 6/5 2020-07-09 16:18:13 ผ่าน
7. 27568 นางสาวกชกร น้อยคงคา ม. 6/2 2020-07-09 21:48:42 ผ่าน
8. 27587 นางสาวศศิประภา ใจช่วย ม. 6/5 2020-07-09 21:49:03 ผ่าน
9. 27571 นางสาวชวัลลักษณ์ วงศ์ตรัส ม. 6/3 2020-07-27 18:45:44 ผ่าน
10. 27579 นางสาวนงนภัส ดีไทยสงค์ ม. 6/1 2020-07-27 18:46:08 ผ่าน
11. 27387 นางสาวอารดา เจริญพร ม. 6/2 2020-07-28 14:44:20 ผ่าน
12. 28069 นางสาวชนัญชิดา สมชม ม. 6/2 2020-07-28 14:45:00 ผ่าน
13. 27236 นางสาวอรณิชาภัค ชัยประเสริฐ ม. 6/3 2020-07-28 20:06:06 ผ่าน
14. 27333 นางสาววรางคณา ไชยศรีจันทร์ ม. 6/3 2020-07-28 20:12:05 ผ่าน
15. 27226 นางสาวนิรชา เจือจุน ม. 6/3 2020-07-28 20:14:23 ผ่าน
16. 27117 นางสาวนวินดา ประกอบเกื้อ ม. 6/3 2020-07-28 20:16:34 ผ่าน
17. 29368 นางสาวพุธิตา อวยชัยชาญ ม. 6/3 2020-07-28 20:17:35 ผ่าน
18. 29365 นางสาวธาริณี วิทยานุกรณ์ ม. 6/3 2020-07-28 20:19:42 ผ่าน