fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 081-1914097 , 099-4492380 comscience_009@hotmail.com , kruboonsong@klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : ผ้ามัดย้อมชิคๆ ( ครูกมลทิพย์ มะลิซ้อน )


ทำเสื้อมัดย้อม

ทำการมัดย้อม

ดูผลการทำเสื้อมัเย้อม

ทำโบว์ผูกผม(ตัดผ้า)

เตรียมย้อมผ้าผูกผม

ผลงานการย้อมผ้าผูกผม

ทดลองผูกผม
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ผ้ามัดย้อมชิคๆ

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29541 เด็กหญิงกุลนัดดา วิเชียรแลง ม. 2/1 2020-07-10 14:48:03 ผ่าน
2. 29555 เด็กหญิงรักษิณา แก้วอุไร ม. 2/1 2020-07-10 14:48:18 ผ่าน
3. 29549 เด็กหญิงนันท์นภัส อ่อนศรี ม. 2/1 2020-07-10 14:48:40 ผ่าน
4. 28924 เด็กหญิงณิชานาฏ อยู่คงแก้ว ม. 3/1 2020-07-10 14:50:02 ผ่าน
5. 28926 เด็กหญิงประกายทิพย์ ทองสุข ม. 3/1 2020-07-10 14:50:40 ผ่าน
6. 30295 เด็กหญิงณัฏฐณิชา อินหอม ม. 1/3 2020-07-22 00:05:22 ผ่าน
7. 30293 เด็กหญิงชนิสรา ยินดี ม. 1/3 2020-07-22 00:06:20 ผ่าน
8. 29588 เด็กหญิงปรีย์วรา วงศ์รักษ์ ม. 2/2 2020-07-22 06:23:58 ผ่าน
9. 29594 เด็กหญิงวนิดา แซ่น้า ม. 2/2 2020-07-22 06:24:20 ผ่าน
10. 29487 เด็กหญิงนฤมล ศักดิ์ติมงคล ม. 2/14 2020-07-22 06:24:45 ผ่าน
11. 29590 เด็กหญิงปรียาฉัตร โกยเงิน ม. 2/2 2020-07-22 06:25:07 ผ่าน
12. 29596 เด็กหญิงศิรภัสสร หิรัญรักษ์ ม. 2/2 2020-07-22 06:25:23 ผ่าน
13. 29011 เด็กหญิงปรียาภัทร สุภาจารุวงศ์ ม. 3/3 2020-07-22 06:30:15 ผ่าน
14. 30254 เด็กหญิงจตุพร บุญช่วย ม. 1/2 2020-07-22 07:42:12 ผ่าน
15. 30580 เด็กหญิงนัทธมน นิสัยซื่อ ม. 1/10 2020-07-22 08:04:13 ผ่าน
16. 30585 เด็กหญิงลลิตา ความเพียร ม. 1/10 2020-07-22 08:12:45 ผ่าน
17. 30584 เด็กหญิงพรประภา ทรงเดช ม. 1/10 2020-07-22 08:13:25 ผ่าน
18. 30506 เด็กหญิงพวงรัตน์ ศิริเลิศ ม. 1/8 2020-07-22 08:17:02 ผ่าน