fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 081-1914097 , 099-4492380 comscience_009@hotmail.com , kruboonsong@klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : Hot Short Films ( ครูศิวาพร สุประพันธ์ )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : Hot Short Films

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 28750 นางสาวณัฐมณฑ์ ครุธน้อย ม. 4/6 2020-07-09 11:07:13 ผ่าน
2. 29409 นางสาวจิตติมา มั่งสวัสดิ์ ม. 6/6 2020-07-13 09:57:34 ผ่าน
3. 28751 นางสาวณิชพักตร์ เพลิดพราว ม. 4/2 2020-07-13 10:01:50 ผ่าน
4. 27168 นางสาวณัฐนิชา คชรินทร์ ม. 6/6 2020-07-16 15:20:48 ผ่าน
5. 27790 นางสาวชญานี สุพรรณวงศ์ ม. 5/4 2020-07-17 13:26:14 ผ่าน
6. 27799 นางสาวณัฐพร คีรีรักษ์ ม. 5/5 2020-07-17 13:26:34 ผ่าน
7. 28726 นางสาวกัญญาวีร์ ชูก้อนทอง ม. 4/6 2020-07-17 13:27:23 ผ่าน
8. 28739 นางสาวสุภาพร อกอุ่น ม. 4/6 2020-07-17 13:43:15 ผ่าน
9. 30624 นายณัฐวุฒิ รำมะนา ม. 4/6 2020-07-17 13:43:39 ผ่าน
10. 28729 นางสาวกัลยรัตน์ ชอบธรรม ม. 4/5 2020-07-17 13:44:03 ผ่าน
11. 28836 นางสาวปาณิสรา ส่งศรี ม. 4/2 2020-07-18 12:00:11 ผ่าน
12. 28838 นางสาวรวินท์นิภา เที่ยงแท้ ม. 4/2 2020-07-18 12:05:08 ผ่าน
13. 28832 นางสาวณิชารีย์ เกษรเจริญ ม. 4/2 2020-07-18 12:05:26 ผ่าน
14. 28833 นางสาวธนวรรณ ไตรวงศ์ ม. 4/1 2020-07-18 13:19:20 ผ่าน
15. 28488 นางสาวขวัญหทัย ชีไธสง ม. 4/2 2020-07-18 13:19:33 ผ่าน
16. 28839 นางสาวรักษิตา รุ่งเรือง ม. 4/6 2020-07-18 22:11:43 ผ่าน
17. 28835 นางสาวปภาวี ไข่ติยากุล ม. 4/1 2020-07-18 22:15:33 ผ่าน