fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 081-1914097 , 099-4492380 comscience_009@hotmail.com , kruboonsong@klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : Young photographer ( ครูสุรสิทธิ์ ประสิทธิ์นอก )


Portrait

Portrait

Portrait

Portrait

Portrait

Portrait

Portrait

Portrait

Nature

Nature
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : Young photographer

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29509 เด็กชายวัชรพล ส่งศรี ม. 2/12 2020-07-10 14:09:44 ผ่าน
2. 29515 เด็กหญิงคณัสนันท์ ใจดี ม. 2/12 2020-07-10 14:10:01 ผ่าน
3. 29518 เด็กหญิงณิชาพัชร์ ประวาลลัญฉกร ม. 2/12 2020-07-10 14:10:12 ผ่าน
4. 29519 เด็กหญิงนันท์นภัส เค้ามูล ม. 2/12 2020-07-10 14:10:22 ผ่าน
5. 29284 เด็กหญิงวิมพ์วิภา โพปี ม. 3/10 2020-07-10 14:14:12 ผ่าน
6. 29280 เด็กหญิงปัญญาพร ยั่งยืน ม. 3/10 2020-07-10 14:14:21 ผ่าน
7. 29313 เด็กหญิงณัฐณิชา กุมภศุก ม. 3/11 2020-07-10 14:14:30 ผ่าน
8. 29311 เด็กหญิงญาตา สุวรรณโชติ ม. 3/11 2020-07-10 14:14:40 ผ่าน
9. 30140 เด็กหญิงณีรนุช นวลใย ม. 1/14 2020-07-17 21:40:09 ผ่าน
10. 30142 เด็กหญิงปรนิม แถวเนิน ม. 1/14 2020-07-17 21:40:29 ผ่าน
11. 30115 เด็กหญิงอัยริษา กองสุข ม. 1/13 2020-07-22 08:02:03 ผ่าน
12. 30099 เด็กหญิงจารุลักษณ์ นพกูลวงศ์ ม. 1/13 2020-07-22 11:58:33 ผ่าน
13. 27115 นางสาวนภัสสร เนตรน้อย ม. 6/2 2020-07-23 13:04:48 ผ่าน
14. 27228 นางสาวพรชนก เนื่องจำนงค์ ม. 6/2 2020-07-23 13:05:03 ผ่าน
15. 27225 นางสาวนิภาธร วิชาญาณศาสน์ ม. 6/2 2020-07-23 15:50:43 ผ่าน
16. 27546 นางสาวพิมพิศา วงศ์คง ม. 6/2 2020-07-23 15:51:11 ผ่าน
17. 29627 เด็กหญิงธันยพร กุสสลานุภาพ ม. 2/3 2020-07-26 17:36:13 ผ่าน
18. 29648 เด็กชายเตชภณ ศรีเบ็ญจรัตน์ ม. 2/4 2020-07-29 12:00:52 ผ่าน
19. 29646 เด็กชายชุติภาส ธนภาณิชชยากุล ม. 2/4 2020-07-29 12:01:04 ผ่าน