fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 081-1914097 , 099-4492380 comscience_009@hotmail.com , kruboonsong@klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : สร้างสรรค์ชิ้นงาน ( ครูกาญจนา หาทรัพย์ )


นักเรียนทำยาดม
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : สร้างสรรค์ชิ้นงาน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29553 เด็กชายณฐกร วงศ์ทรัพย์ ม. 2/9 2020-07-29 13:07:31 ผ่าน
2. 29851 เด็กชายธนนท์ แสนมหาชัย ม. 2/9 2020-07-29 13:08:14 ผ่าน
3. 29848 เด็กชายจารุวัฒน์ อ่อนระเบียบ ม. 2/9 2020-07-29 14:04:57 ผ่าน
4. 29862 เด็กชายรัชพล จริตงาม ม. 2/9 2020-07-29 14:06:41 ผ่าน
5. 29846 เด็กชายไกรวิชญ์ ใจตรง ม. 2/9 2020-07-29 14:09:24 ผ่าน
6. 30414 เด็กหญิงธนันชกรณ์ พึ่งฉ่ำ ม. 1/6 2020-07-29 14:25:54 ผ่าน
7. 29884 เด็กชายกฤตเมธ สมใจเพ็ชร ม. 2/10 2020-07-29 20:54:36 ผ่าน
8. 29896 เด็กชายพีรพัฒน์ วงศ์เมือง ม. 2/10 2020-07-30 07:14:18 ผ่าน
9. 29242 เด็กชายอภิรักษ์ ประมวล ม. 3/9 2020-07-30 21:44:37 ผ่าน
10. 29240 เด็กชายเศรษฐกิจ ศรีพรหมมา ม. 3/9 2020-07-30 21:52:52 ผ่าน
11. 29226 เด็กชายโชติพัฒน์ ทานัง ม. 3/9 2020-07-30 21:53:51 ผ่าน
12. 29222 เด็กชายจิรพัฒน์ ผ่อนให้ ม. 3/9 2020-07-30 21:54:28 ผ่าน
13. 29231 เด็กชายนวพล โตสวัสดิ์ ม. 3/9 2020-07-30 22:00:45 ผ่าน
14. 29221 เด็กชายกิตติธัช ชะลิตะ ม. 3/9 2020-07-30 22:20:52 ผ่าน
15. 29229 เด็กชายธีรภัทร นพนาค ม. 3/9 2020-07-30 23:25:10 ผ่าน
16. 29227 เด็กชายณัฐภัทร ใจบุญ ม. 3/9 2020-07-31 10:04:31 ผ่าน
17. 29244 เด็กชายอลงกต บำรุง ม. 3/9 2020-07-31 11:24:58 ผ่าน
18. 29224 เด็กชายชาญชัย บำรุง ม. 3/9 2020-07-31 14:03:05 ผ่าน
19. 29587 เด็กหญิงปริยาภรณ์ สินธูรัตนะ ม. 2/1 2020-09-01 14:36:38 ผ่าน