fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 081-1914097 , 099-4492380 comscience_009@hotmail.com , kruboonsong@klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : ต้นไม้เพื่อชีวิต ( ครูพงษ์ธวัช เตชประภาสวัสดิ์ )


ภาพต้นไม้
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ต้นไม้เพื่อชีวิต

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29426 เด็กชายก้องภพ ทนสูงเนิน ม. 2/13 2020-07-27 09:03:35 ผ่าน
2. 29653 เด็กชายพชรพล มิ่งขวัญ ม. 2/4 2020-07-27 10:11:52 ผ่าน
3. 29645 เด็กชายจรัสพงศ์ คันธวัลย์ ม. 2/4 2020-07-27 10:12:45 ผ่าน
4. 29649 เด็กชายถิรศักดิ์ ห้วยหงษ์ทอง ม. 2/4 2020-07-27 13:39:58 ผ่าน
5. 29658 เด็กชายเศรษฐพงศ์ ยิ่งชูรส ม. 2/4 2020-07-27 13:49:10 ผ่าน
6. 29853 เด็กชายธรรมาทิตย์ วงษ์ชัยวัฒนกุล ม. 2/9 2020-07-27 19:09:17 ผ่าน
7. 29613 เด็กชายวทันยู มัจฉา ม. 2/3 2020-07-28 15:06:48 ผ่าน
8. 29615 เด็กชายสุทธิชัย มีบุญ ม. 2/3 2020-07-28 19:20:22 ผ่าน
9. 29864 เด็กชายสิรวิชญ์ สวรรค์ขวัญ ม. 2/9 2020-07-28 21:31:15 ผ่าน
10. 29608 เด็กชายธงธน ปรีดาธนะกุล ม. 2/3 2020-07-29 07:31:41 ผ่าน
11. 30441 เด็กชายพงศพัศ แกล้วกล้า ม. 1/7 2020-07-29 08:06:58 ผ่าน
12. 29657 เด็กชายรัชชานนทร์ ปรมสกุล ม. 2/4 2020-07-29 09:18:55 ผ่าน
13. 30315 เด็กชายเขมทัต เพียรดี ม. 1/4 2020-07-29 11:48:12 ผ่าน
14. 29604 เด็กชายกมลภพ รันอรัญ ม. 2/3 2020-07-29 14:57:43 ผ่าน
15. 29066 เด็กชายนัทธภูมิ นิสัยซื่อ ม. 3/5 2020-07-29 16:34:03 ผ่าน
16. 29160 เด็กชายอัครเดช มั่งคั่ง ม. 3/7 2020-07-30 08:35:55 ผ่าน
17. 29152 เด็กชายวสุพล บุญยิ่ง ม. 3/7 2020-07-30 08:37:33 ผ่าน
18. 29844 เด็กชายกมล พิมพ์อ่อน ม. 2/9 2020-07-30 10:28:10 ผ่าน
19. 29080 เด็กชายอลงกรณ์ มิ่งมิตร ม. 3/5 2020-08-25 08:05:52 ผ่าน