fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 081-1914097 , 099-4492380 comscience_009@hotmail.com , kruboonsong@klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : รักษ์สุขภาพ ( ครูวันเพ็ญ คฤคราช )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : รักษ์สุขภาพ

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29174 เด็กหญิงพรทิพย์ ประภาวดี ม. 3/7 2020-07-27 10:54:37 ผ่าน
2. 29180 เด็กหญิงอมราพร บัวบานตรู่ ม. 3/7 2020-07-27 10:56:30 ผ่าน
3. 29171 เด็กหญิงนฤมล นุชาญรัมย์ ม. 3/7 2020-07-27 10:57:25 ผ่าน
4. 29168 เด็กหญิงณัฐฐิรา ผาสุข ม. 3/7 2020-07-27 11:05:01 ผ่าน
5. 29163 เด็กหญิงชนิษฐา ปรากฏรัตน์ ม. 3/7 2020-07-27 11:06:59 ผ่าน
6. 29481 เด็กหญิงณัชชา วงศ์แวว ม. 2/14 2020-07-27 11:16:55 ผ่าน
7. 29497 เด็กหญิงอารยา จงโยธา ม. 2/14 2020-07-27 11:17:34 ผ่าน
8. 29483 เด็กหญิงณัฐธันยา ดีนาน ม. 2/14 2020-07-27 11:19:13 ผ่าน
9. 29479 เด็กหญิงโชติรส ยับยั้ง ม. 2/14 2020-07-27 11:19:28 ผ่าน
10. 29465 เด็กชายเตวิช เจริญรวย ม. 2/14 2020-07-27 11:21:32 ผ่าน
11. 29485 เด็กหญิงทิพากร กุสสลานุภาพ ม. 2/14 2020-07-27 11:26:41 ผ่าน
12. 28123 นายนฤพนธ์ บุญยิ่งเหลือ ม. 5/10 2020-07-27 11:40:27 ผ่าน
13. 29164 เด็กหญิงญาณิกา สมคิด ม. 3/7 2020-07-27 11:41:36 ผ่าน
14. 29176 เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงศ์ประดิษฐ์ ม. 3/7 2020-07-27 11:43:31 ผ่าน
15. 29463 เด็กชายชนินทร์ สทิตไพล ม. 2/14 2020-07-27 11:52:33 ผ่าน
16. 29169 เด็กหญิงทิพปภา ทันงาม ม. 3/7 2020-07-27 12:38:04 ผ่าน
17. 29175 เด็กหญิงพัชรินทร์ ทั่งทอง ม. 3/7 2020-07-27 12:43:12 ผ่าน
18. 29178 เด็กหญิงสิตานัน งามเสงี่ยม ม. 3/7 2020-07-27 12:51:29 ผ่าน