fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 081-1914097 , 099-4492380 comscience_009@hotmail.com , kruboonsong@klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : สวนพฤกษศาสตร์หรรษา ( ครูวันดี อรัญวงศ์ )


มาเรียนรู้พฤษศาสตร์

มาเรียนรู้พฤกษศาสตร์

มาเรียนรู้พฤกษศาสตร์

มาเรียนรู้พฤกษศาสตร์

วัดความสูงต้นไม้

กำหนดเขตพื้นที่ศึกษา

วิธีการวัดความสูงต้นไม้

ลักษณะข้อมูลพื้นฐาน

ศึกษาลักษณะใบพืช
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : สวนพฤกษศาสตร์หรรษา

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 28823 นายศุภกิตติ์ มั่งคั่ง ม. 4/1 2020-07-27 11:06:29 ผ่าน
2. 28805 นายกันตพงศ์ รุ่งเรือง ม. 4/1 2020-07-27 11:06:41 ผ่าน
3. 28825 นายสิทธิพร อรัญวงศ์ ม. 4/1 2020-07-27 11:06:56 ผ่าน
4. 27497 นายสุรกาญน์ บุญเหลือ ม. 6/1 2020-07-27 11:07:10 ผ่าน
5. 27564 นายศุภกานต์ นินปาละ ม. 6/3 2020-07-27 11:07:24 ผ่าน
6. 27554 นายจิรพัฒน์ คล่องใจ ม. 6/1 2020-07-27 11:07:38 ผ่าน
7. 29220 เด็กหญิงอชิรญา เกตุใหม่ ม. 3/8 2020-07-28 18:27:33 ผ่าน
8. 29199 เด็กหญิงกนกวรรณ เที่ยงชัด ม. 3/8 2020-07-28 18:30:58 ผ่าน
9. 29209 เด็กหญิงพรพิมล อังคณากุลชัย ม. 3/8 2020-07-28 18:32:10 ผ่าน
10. 27931 นายนวพรรษ บิดานิล ม. 5/10 2020-07-28 18:33:12 ผ่าน
11. 27891 นายอัครวินท์ เนินคีรี ม. 5/10 2020-07-28 18:34:55 ผ่าน
12. 29200 นางสาวกนกวรรณ แสนเสนา ม. 3/8 2020-07-28 18:43:39 ผ่าน
13. 29113 เด็กชายรัฐชพล ที่ตั้ง ม. 3/6 2020-07-28 18:44:53 ผ่าน
14. 29105 เด็กชายเตชทัต เกตุจันทร์ ม. 3/6 2020-07-28 18:49:24 ผ่าน
15. 29210 เด็กหญิงพัชรา เจริญมาก ม. 3/8 2020-07-28 18:53:24 ผ่าน
16. 29195 เด็กชายศิริโชติ ฟุ้งขจร ม. 3/8 2020-07-28 18:53:41 ผ่าน
17. 29109 เด็กชายนิธิ กองสุข ม. 3/6 2020-07-28 18:56:59 ผ่าน
18. 27142 นายธรภัทร วงศ์ซิ้ม ม. 6/3 2020-07-29 08:06:24 ผ่าน
19. 29117 เด็กชายศรชัย เฉลิมพลวรรณคดี ม. 3/6 2020-08-16 20:24:11 ผ่าน
20. 27927 นายทินภัทร ประเสริฐธรรม ม. 5/9 2020-08-16 23:08:29 ผ่าน