fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 081-1914097 , 099-4492380 comscience_009@hotmail.com , kruboonsong@klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : DIY ACTION ( ครูศุภากร งามเสงี่ยม )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : DIY ACTION

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 27871 นายกิตติภพ ตั้งความเพียร ม. 4/7 2020-07-27 10:03:02 ไม่ผ่าน
2. 27876 นายฐิติวัฒน์ สุทธิวารี ม. 5/6 2020-07-27 10:05:24 ผ่าน
3. 27999 นายศุภวิชญ์ รัตนาธรรม ม. 5/10 2020-07-27 11:53:11 ผ่าน
4. 27925 นายชัชพงศ์ วงศ์ประดิษฐ์ ม. 5/9 2020-07-27 11:53:20 ผ่าน
5. 27975 นายชินวัตร ทับน้อย ม. 5/10 2020-07-27 11:54:14 ผ่าน
6. 28039 นายพุฒิพงศ์ ฤทธิเดช ม. 5/6 2020-07-30 09:24:02 ผ่าน
7. 28843 นางสาวโสภา วิถี ม. 4/6 2020-08-01 19:52:41 ผ่าน
8. 28578 นายสรธร พูลสนอง ม. 4/9 2020-08-03 08:48:09 ผ่าน
9. 29417 นายรัชชานนท์ ศรีสาร ม. 4/10 2020-08-03 08:53:20 ผ่าน
10. 28431 นายธนาธิป ลูกนก ม. 4/10 2020-08-03 08:53:56 ผ่าน
11. 29190 เด็กชายพีรศุภ สุขศิลป์ ม. 3/8 2020-08-06 12:27:02 ผ่าน
12. 29192 เด็กชายวรเทพ กูใหญ่ ม. 3/8 2020-08-06 12:27:46 ผ่าน
13. 29184 เด็กชายไกรวิชญ์ เย็นสนานธนโชติ ม. 3/8 2020-08-06 12:28:14 ผ่าน
14. 30033 เด็กชายธีรภัทร นาคส้มป่อย ม. 3/8 2020-08-06 12:28:46 ผ่าน