fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 081-1914097 , 099-4492380 comscience_009@hotmail.com , kruboonsong@klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : สนุกกับการต่อชุดคิทอิเล็กทรอนิกส์ ( ครูประโยชน์ เกิดโพธิ์ชา )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : สนุกกับการต่อชุดคิทอิเล็กทรอนิกส์

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 28411 นางสาวบงกชมาศ เกิดสุข ม. 4/5 2020-07-17 21:30:22 ผ่าน
2. 30113 เด็กหญิงมนัสวีร์ นุชาญรัมย์ ม. 1/13 2020-07-21 22:01:05 ผ่าน
3. 30093 เด็กหญิงกชพร สรรเสริญ ม. 1/13 2020-07-21 22:01:26 ผ่าน
4. 30097 เด็กหญิงกันตา ทองฤทธิ์นุ่น ม. 1/13 2020-07-21 22:01:46 ผ่าน
5. 30107 เด็กหญิงธิติมา น้อยราช ม. 1/13 2020-07-21 22:02:12 ผ่าน
6. 30111 เด็กหญิงภัทรภร บัวหอม ม. 1/13 2020-07-21 22:03:03 ผ่าน
7. 30101 เด็กหญิงชนิสรา สุขกฤษ ม. 1/13 2020-07-22 08:04:15 ผ่าน
8. 30096 เด็กหญิงกัญญาวีร์ มั่งคั่ง ม. 1/13 2020-07-22 08:32:16 ผ่าน
9. 30098 เด็กหญิงขวัญสกุล วิจารณบุตร ม. 1/13 2020-07-22 09:06:12 ผ่าน
10. 30106 เด็กหญิงธัญญรัตน์ โสมสุพรรณ์ ม. 1/13 2020-07-23 13:23:16 ผ่าน
11. 28102 นางสาวกรวรรณ ศรัทธาผล ม. 5/3 2020-07-23 19:26:18 ผ่าน
12. 28117 นางสาวสุธาทิพย์ ส่งศรี ม. 5/3 2020-07-23 19:26:36 ผ่าน
13. 29268 เด็กชายศิริภัทร เสมอมิตร ม. 3/10 2020-08-03 08:19:55 ผ่าน
14. 29269 เด็กชายสิปปภาส ถวิล ม. 3/10 2020-08-03 08:21:19 ผ่าน
15. 29266 เด็กชายพรพิทักษ์ ทองอุ่น ม. 3/10 2020-08-03 08:22:40 ผ่าน
16. 30082 เด็กชายคณิศร พรายกระสินธุ์ ม. 1/13 2020-08-04 14:53:40 ผ่าน