fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 081-1914097 , 099-4492380 comscience_009@hotmail.com , kruboonsong@klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : Yc นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 1 ( ครูชลธิชา อ่อนน้อม )


กิจกรรมชุมนุมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา yc
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : Yc นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 1

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29448 เด็กหญิงพิมพ์ชนก สาตรมูล ม. 2/13 2020-07-10 10:29:38 ผ่าน
2. 27161 นางสาวกิตติกา ผู้สํารอง ม. 6/4 2020-07-10 16:12:38 ผ่าน
3. 27170 นางสาวธนพร รายศิริ ม. 6/4 2020-07-10 16:12:57 ผ่าน
4. 27175 นางสาวปรินดา บุญก่อเกื้อ ม. 6/4 2020-07-10 16:13:21 ผ่าน
5. 27177 นางสาวพนิดา เย็นสนาน ม. 6/4 2020-07-10 16:13:41 ผ่าน
6. 27707 นางสาวศิวนันท์ อารี ม. 6/4 2020-07-10 16:14:12 ผ่าน
7. 30547 เด็กหญิงพุทธิชา ศรีทองคำ ม. 1/9 2020-07-22 07:40:20 ผ่าน
8. 30543 เด็กหญิงบุษกร ทันงาม ม. 1/9 2020-07-22 08:08:20 ผ่าน
9. 30539 เด็กหญิงดลยา เสน่ห์ ม. 1/9 2020-07-22 17:17:13 ผ่าน
10. 30350 เด็กหญิงอโรชา บุญเเฟง ม. 1/4 2020-07-22 17:42:20 ผ่าน
11. 30348 เด็กหญิงสุชานาฎ ก้องเสนาะ ม. 1/4 2020-07-22 17:44:27 ผ่าน
12. 30352 เด็กหญิงอิสรีย์ อินแก้ว ม. 1/4 2020-07-22 17:49:32 ผ่าน
13. 30342 เด็กหญิงเนตรชนก พ้นเคราะห์ ม. 1/4 2020-07-22 17:49:43 ผ่าน
14. 30340 เด็กหญิงทิพย์รัตน์ เจริญรวย ม. 1/4 2020-07-22 17:58:41 ผ่าน
15. 30541 เด็กหญิงธัญญพัทธ์ ตินราช ม. 1/9 2020-07-22 18:13:56 ผ่าน
16. 29712 เด็กหญิงณิชาภัทร ทวดห้อย ม. 2/5 2020-07-27 08:06:54 ผ่าน
17. 27331 นางสาวมาลิณี ฉายาชวลิต ม. 6/9 2020-07-27 11:23:53 ผ่าน
18. 29724 เด็กชายกรวัฒน์ ตันติรักษ์โรจน์ ม. 2/6 2020-08-03 09:19:42 ผ่าน
19. 30355 เด็กชายชนวีร์ บุญประเสริฐ ม. 1/5 2020-08-19 08:05:20 ผ่าน
20. 30385 เด็กหญิงเมธิณี กาญจนกันติ ม. 1/5 2020-08-19 08:06:18 ผ่าน
21. 30370 เด็กชายอัครพนธ์ นามเจริญ ม. 1/5 2020-08-19 08:06:55 ผ่าน