fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 081-1914097 , 099-4492380 comscience_009@hotmail.com , kruboonsong@klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : นักศึกษาวิชาทหาร 1 ( ครูภาริษา ธนสิริงาม )


พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

รด.จิตสีขาว

ยิงปืน
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : นักศึกษาวิชาทหาร 1

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30621 นายพณิชย์ มีสมสินธุ์ ม. 4/5 2020-07-27 00:18:52 ผ่าน
2. 28622 นายภานุวัฒน์ รัตนวิจิตร ม. 4/5 2020-07-27 00:21:53 ผ่าน
3. 28657 นายณพวีร์ แก้วประเสริฐศรี ม. 4/5 2020-07-27 06:14:59 ผ่าน
4. 28777 นายวิวัฒน์ อ่างแก้ว ม. 4/1 2020-07-27 06:55:06 ผ่าน
5. 28483 นายวิรัตน์ เบ้าทอง ม. 4/5 2020-07-27 07:44:26 ผ่าน
6. 28172 นายธีรภัทร์ วงษ์ศิลา ม. 5/4 2020-07-27 08:33:11 ผ่าน
7. 27917 นางสาวสุจิตรา วงศา ม. 5/6 2020-07-27 10:49:38 ผ่าน
8. 27957 นางสาวณัฐพร ศรพรม ม. 5/10 2020-07-27 11:48:43 ผ่าน
9. 27849 นางสาวนฤมล นารถมณี ม. 5/2 2020-07-27 11:49:17 ผ่าน
10. 30617 นายกิตติกวิน ซ้อนกลิ่น ม. 4/5 2020-07-27 11:55:03 ผ่าน
11. 28620 นายประสิทธิพร โพธิรักษ์ ม. 4/7 2020-07-27 13:10:27 ผ่าน
12. 30619 นายธนาธรณ์ ขอสุข ม. 4/5 2020-07-27 13:21:35 ผ่าน
13. 28773 นายปุญญพัฒน์ จิรเบญจวนิช ม. 4/4 2020-07-27 14:36:37 ผ่าน
14. 28428 นายชยุต อุดแก้ว ม. 4/4 2020-07-27 14:37:58 ผ่าน
15. 28391 นายเมธัส เพ็ญเสวี ม. 4/4 2020-07-27 18:53:09 ผ่าน
16. 29972 นายตฤษนันท์ บุญส่ง ม. 5/5 2020-07-27 19:26:58 ผ่าน
17. 27203 นายภัทรพล บุญให้ ม. 6/6 2020-07-28 18:18:00 ผ่าน
18. 27349 นายธัชนนท์ ชลเสถียร ม. 6/6 2020-07-28 19:07:57 ผ่าน
19. 27514 นายเกล้านคร นพกรเศรษฐกุล ม. 6/1 2020-07-29 21:00:28 ผ่าน
20. 28157 นายปัญญวัฒน์ ฉัตรเวชชศาสตร์ ม. 5/1 2020-07-29 21:26:16 ผ่าน
21. 28713 นายพัชรพล ศิริเจริญ ม. 4/7 2020-07-29 21:46:20 ผ่าน
22. 28534 นายอภิรักษ์ งามเสงี่ยม ม. 4/7 2020-07-29 21:52:12 ผ่าน
23. 28778 นายวีรภัทร กรรณิการ์ ม. 4/2 2020-07-29 22:41:35 ผ่าน
24. 27258 นายภูมินทร์ ภักดีงาม ม. 6/6 2020-07-30 08:21:39 ผ่าน
25. 27730 นายตะวันใส พุฒชงค์ ม. 5/7 2020-07-30 09:25:47 ผ่าน
26. 28390 นายพัสกร สิทธิเดช ม. 4/5 2020-07-30 10:07:25 ผ่าน
27. 28381 นายเฉลิมชนม์ กิตติอรุณพันธ์ ม. 4/5 2020-07-30 10:09:35 ผ่าน
28. 28615 นายธนวัฒณ์ มงคลจิตร์ ม. 4/7 2020-07-30 12:08:41 ผ่าน
29. 28606 นายไกรวิน ศิริธรรม ม. 4/7 2020-07-30 12:18:36 ผ่าน
30. 27521 นายนนทกร สิงหวัฒนศิริ ม. 6/1 2020-07-30 12:29:50 ผ่าน
31. 28664 นายพงศกร นาวีกุล ม. 4/3 2020-07-30 12:35:51 ผ่าน
32. 28074 นายชญบูรณ์ สมบูรณ์ ม. 5/4 2020-07-30 12:39:11 ผ่าน
33. 28155 นายธาวิน จักรวาฬนรสิงห์ ม. 5/4 2020-07-30 12:41:06 ผ่าน
34. 28158 นายภวิศพงษ์ อดทน ม. 5/4 2020-07-30 12:42:35 ผ่าน
35. 28809 นายณัฐพล เชาวนะพงษ์ ม. 4/3 2020-07-30 12:42:40 ผ่าน
36. 27205 นายภาณุวัฒน์ ป้องหมู่ ม. 6/3 2020-07-30 12:54:19 ผ่าน
37. 27196 นายธนบรรณ ธุระอบ ม. 6/2 2020-07-30 13:39:26 ผ่าน
38. 27526 นายยุทธภพ มงคลสุข ม. 6/2 2020-07-30 14:06:47 ผ่าน
39. 27559 นายยุทธภูมิ มงคลสุข ม. 6/3 2020-07-30 14:08:35 ผ่าน
40. 27436 นางสาวพีรดา งามขํา ม. 6/9 2020-07-30 14:25:23 ผ่าน
41. 28197 นาย ธรรศธรรม คนึงเหตุ ม. 5/1 2020-07-30 17:29:38 ผ่าน
42. 27563 นายวุฒิภัทร สุวรรณโชติ ม. 6/1 2020-07-30 17:51:45 ผ่าน
43. 28580 นายสุเมธ สมานไทย ม. 4/8 2020-07-30 18:16:44 ผ่าน
44. 28347 นายสิทธินนท์ หมั่นสมัคร ม. 4/2 2020-07-30 19:02:50 ผ่าน
45. 27249 นายนาวิน ค้ำจุน ม. 6/5 2020-07-30 20:19:10 ผ่าน
46. 27255 นายพลพล เทศจันทร์ ม. 6/6 2020-07-30 20:20:25 ผ่าน
47. 27146 นายพงศ์ภรณ์ เกิดเจริญ ม. 6/4 2020-07-30 20:22:10 ผ่าน
48. 28093 นายสธน ก้อนทอง ม. 5/9 2020-07-30 20:22:46 ผ่าน
49. 27302 นายนนทกร ยั่งยืน ม. 6/8 2020-07-30 20:23:18 ผ่าน
50. 27171 นางสาวธิดารัตน์ สุขสุภา ม. 6/7 2020-07-30 20:23:51 ผ่าน
51. 28023 นายเจษฎากร ฟุ้งมาก ม. 5/7 2020-07-30 20:24:09 ผ่าน
52. 27776 นายดินทร์บดี ดีพื้น ม. 5/10 2020-07-30 20:24:45 ผ่าน
53. 27096 นายเวธน์วศิน สระนัทธี ม. 5/7 2020-07-30 20:27:07 ผ่าน
54. 27227 นางสาวเบญจมาภรณ์ วงศ์วิริยะ ม. 6/3 2020-07-30 20:28:16 ผ่าน
55. 28150 นายฉัตรชนก พุ่มพา ม. 5/4 2020-07-30 20:28:47 ผ่าน
56. 27249 นายนาวิน ค้ำจุน ม. 6/5 2020-07-30 20:29:34 ผ่าน
57. 29363 นายนนทวัฒน์ สุวรรณศรี ม. 6/3 2020-07-30 20:30:00 ผ่าน
58. 27344 นายณัฐดนัย เสนันตา ม. 6/9 2020-07-30 20:30:12 ผ่าน
59. 27761 นางสาววรรณสิริ คล่องใจ ม. 5/2 2020-07-30 20:40:21 ผ่าน
60. 27709 นางสาวสุนานันท์ ปานชาลี ม. 6/3 2020-07-30 20:44:06 ผ่าน
61. 28024 นายชลธร สุวรรณธาร ม. 5/8 2020-07-30 20:44:08 ผ่าน
62. 28607 นายจิรพันธ์ เกิดมณี ม. 4/7 2020-07-30 20:45:06 ผ่าน
63. 27520 นายธีทัต สราญลักษณ์ ม. 6/2 2020-07-30 20:51:17 ผ่าน
64. 28162 นายเมธาวิน ใหญ่ไล้บาง ม. 5/8 2020-07-30 20:59:27 ผ่าน
65. 27759 นางสาวพิมพกานต์ ลิ้นจี่ ม. 5/3 2020-07-30 21:13:23 ผ่าน
66. 27995 นายวรพล วงศ์ราษฎร์ ม. 5/7 2020-07-30 21:26:17 ผ่าน
67. 27184 นางสาววรัญญา สิรินิพัทธ์ ม. 6/3 2020-07-30 21:32:25 ผ่าน
68. 27380 นางสาวมุขสุดา อาจินต์ ม. 6/7 2020-07-30 21:34:17 ผ่าน
69. 27735 นายพรรษา หิรัญรักษ์ ม. 5/2 2020-07-30 21:39:56 ผ่าน
70. 27580 นางสาวประสิตา ประทุมวี ม. 6/5 2020-07-30 21:41:02 ผ่าน
71. 27270 นายอภิสิทธิ์ เย็นฉ่ำ ม. 6/6 2020-07-30 21:55:16 ผ่าน
72. 27207 นายยศกร วิเชียรรัตน์ ม. 6/6 2020-07-30 21:57:33 ผ่าน
73. 28034 นายปริญญา พูลสวัสดิ์ ม. 5/7 2020-07-30 22:22:50 ผ่าน
74. 27577 นางสาวธัญชนก คําดี ม. 6/2 2020-07-30 22:25:57 ผ่าน
75. 28605 นายกรัณย์พล สิทธิบุศย์ ม. 4/4 2020-07-30 23:35:12 ผ่าน
76. 27306 นายปัญจพล อ่อนดี ม. 5/8 2020-07-31 00:47:21 ผ่าน
77. 27830 นายวาณัช แถลงสัตย์ ม. 5/7 2020-07-31 01:55:07 ผ่าน
78. 27189 นายจารุกิตติ์ สุขศิริ ม. 6/3 2020-07-31 06:48:46 ผ่าน
79. 27532 นายอานุภาพ ศรีสมบูรณ์ ม. 6/2 2020-07-31 07:14:54 ผ่าน
80. 27342 นายณภัทร สุริโยภาส ม. 6/10 2020-07-31 08:44:12 ผ่าน
81. 27265 นายสพล หวานเสนาะ ม. 6/9 2020-07-31 08:44:36 ผ่าน
82. 27821 นายนันทพงศ์ พัฒนกิตติวงศ์ ม. 5/7 2020-07-31 09:47:16 ผ่าน
83. 27304 นายปกรณ์ จงโปรย ม. 6/9 2020-07-31 10:31:19 ผ่าน
84. 27250 นายบุณยภู ปาสองห้อง ม. 6/6 2020-07-31 10:39:16 ผ่าน
85. 28810 นายทศพร แวววับศรี ม. 4/1 2020-07-31 13:58:00 ผ่าน
86. 28813 นายพงศกร วงค์ชนะ ม. 4/1 2020-07-31 13:58:45 ผ่าน
87. 28818 นายภูบดี ประสพกิจพรชัย ม. 4/1 2020-07-31 13:59:47 ผ่าน
88. 28340 นายณัฐพงศ์ คงศิลป์ ม. 4/1 2020-07-31 15:31:52 ผ่าน
89. 28814 นายพสิษฐ์ แผ่นเงิน ม. 4/1 2020-07-31 15:41:35 ผ่าน
90. 28816 นายพิสิษฐ์ ช่างไม้ ม. 4/1 2020-07-31 19:27:19 ผ่าน
91. 28242 นางสาวอินทิรา ไชยศรี ม. 6/3 2020-07-31 20:43:04 ผ่าน
92. 27990 นายพิเชษฐ์ จักรวาฬนรสิงห์ ม. 5/5 2020-08-03 10:32:39 ผ่าน
93. 27773 นายชลธี ศรีเมือง ม. 5/7 2020-08-03 13:10:22 ผ่าน
94. 28337 นายกิตติพันธ์ ใจเย็น ม. 4/9 2020-08-03 19:11:54 ผ่าน
95. 28395 นายสุเทพ ใจดี ม. 4/9 2020-08-03 19:22:53 ผ่าน
96. 28570 นายปภาวิชญ์ ปรากฏ ม. 4/9 2020-08-03 22:29:28 ผ่าน
97. 28662 นายธีรศักดิ์ สิงห์โต ม. 4/10 2020-08-04 13:04:13 ผ่าน
98. 27395 นายณภัทร ดวงผาสุข ม. 6/10 2020-08-05 21:26:47 ผ่าน
99. 27489 นายจองชัย มาตย์จันทร์ ม. 6/2 2020-08-05 21:26:53 ผ่าน
100. 27705 นายใบบุญ นันท์ตา ม. 6/8 2020-08-05 23:20:26 ผ่าน
101. 29391 นายพละพล นพฤทธิ์ ม. 6/8 2020-08-05 23:23:45 ผ่าน
102. 27251 นายปิ่นมนัส มัชฌีมะ ม. 6/4 2020-08-05 23:48:14 ผ่าน
103. 27529 นายศุภวิชญ์ จิรธรรมกูล ม. 6/2 2020-08-06 06:48:55 ผ่าน
104. 27782 นายระพีพัฒน์ สุขประเสริฐ ม. 5/6 2020-08-06 07:59:38 ผ่าน
105. 28475 นายธนวันต์ ประคองพันธ์ ม. 4/3 2020-08-06 08:25:47 ผ่าน
106. 28426 นายกษิดิ์เดช บูรณะเรข ม. 4/6 2020-08-06 13:07:07 ผ่าน
107. 28097 นายอานนท์ อภิชิตวงศ์นุชิต ม. 5/7 2020-08-06 14:14:51 ผ่าน
108. 27494 นายวัทธิกร ลีสุริยาภรณ์ ม. 6/7 2020-08-06 14:20:07 ผ่าน
109. 27970 นายกิตติพงษ์ สุคำภา ม. 5/6 2020-08-06 15:00:14 ผ่าน
110. 27983 นายเรืองเดช เสน่ห์ ม. 5/6 2020-08-06 15:02:00 ผ่าน
111. 28616 นายธฤษณุ แสนรัมย์ ม. 4/7 2020-08-06 15:04:43 ผ่าน
112. 29369 นายชณัญญู กลั่นผักแว่น ม. 6/4 2020-08-06 15:05:47 ผ่าน
113. 27199 นายนรบดี คชอาภรณ์ ม. 6/3 2020-08-07 08:03:00 ผ่าน
114. 27456 นายวันปีใหม่ ปิ่นปรีเปรม ม. 6/8 2020-08-07 16:55:34 ผ่าน
115. 28654 นายคริษฐ์ รอดเสงี่ยม ม. 4/9 2020-08-10 08:43:54 ผ่าน
116. 28515 นายกฤติน พุทธชาติ ม. 4/9 2020-08-10 09:00:55 ผ่าน
117. 30646 นางสาวธนภรณ์ รัตนวิจิตร ม. 4/10 2020-08-11 13:15:11 ผ่าน
118. 28520 นายคฑาวุธ เย็นสนาน ม. 4/10 2020-08-11 13:17:43 ผ่าน
119. 28529 นายศุภณัฐ อุปมัย ม. 4/10 2020-08-11 13:19:45 ผ่าน
120. 27492 เด็กชายภัทร์ธีนันท์ ก้าวหน้ามีกิจ ม. 6/4 2020-08-11 14:25:02 ผ่าน
121. 27936 นายรัตนไพศาล เสมาสว่าง ม. 5/10 2020-08-11 14:28:34 ผ่าน
122. 28744 นายปภังกร ธรรมสุขสรรค์ ม. 4/2 2020-08-11 22:16:56 ผ่าน
123. 28423 นางสาวธัญพิสิฏฐา เอมสันเที๊ยะ ม. 4/10 2020-08-13 15:43:19 ผ่าน
124. 28533 นายอติรุจ ล้อมเจริญพงษ์ ม. 4/9 2020-08-13 15:48:46 ผ่าน
125. 28087 นายภูวดล รัตนภรณ์ ม. 5/6 2020-08-13 16:46:27 ผ่าน
126. 28153 นายณัฏฐพล วัฒนธัชพงศ์ ม. 5/5 2020-08-15 07:27:13 ผ่าน
127. 28628 นางสาวกัญญาวีร์ งานดี ม. 4/10 2020-08-18 13:12:22 ผ่าน
128. 28627 นางสาวกัญญ์วรา ศรีคัทนา ม. 4/4 2020-08-18 22:24:51 ผ่าน
129. 28807 นายจิรัฏฐ์ บุญชัยสิทธิ์ ม. 4/1 2020-08-19 22:51:13 ผ่าน
130. 28808 นายฉันทวัต ศาสตร์อมร ม. 4/1 2020-08-20 07:37:47 ผ่าน
131. 28815 นายพิจักษณ์ พุทธชาติ ม. 4/1 2020-08-20 07:38:02 ผ่าน
132. 30185 นางสาวปิญญาภรณ์ อินทรสิทธิ์ ม. 5/10 2020-08-20 08:04:04 ผ่าน