fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 081-1914097 , 099-4492380 comscience_009@hotmail.com , kruboonsong@klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : ลูก ว.ส. รัก ICT ปี 2020 ( ครู ดุจดาว ลาภเจริญทรัพย์ )


การพัฒนาทักษะดิจิทัลผ่านเกมส์ออนไลน์

สร้างทักษะการพัฒนาเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Google Site

เขียน CODE อย่างง่าย ผ่านเว็บ CODE.ORG

การทดสอบออนไลน์ด้วย App

กระดาษเดินได้ ด้วยพลังงานลม

กระดาษเดินได้ ด้วยพลังงานลม

เรียนรู้กับ Application ใหม่ๆ

เรียนรู้กับ Application ใหม่ๆ

เรียนรู้กับ Application ใหม่ๆ
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ลูก ว.ส. รัก ICT ปี 2020

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30551 เด็กหญิงสุภัชชา งามสม ม. 1/9 2020-07-22 18:44:10 ผ่าน
2. 30545 เด็กหญิงพนิตตา คำไพรลินทร์ ม. 1/9 2020-07-22 18:46:09 ผ่าน
3. 28389 นายปุญญพัฒน์ ปรึกษา ม. 4/5 2020-07-27 00:04:34 ผ่าน
4. 28362 นางสาวนววรรณ อายุโย ม. 4/5 2020-07-27 00:04:48 ผ่าน
5. 28388 นายปรเมศรว์ นามนาค ม. 4/5 2020-07-27 00:05:34 ผ่าน
6. 28394 นายศุภกิติ์ ชุติมา ม. 4/5 2020-07-27 00:07:29 ผ่าน
7. 30620 นายนราธิป แสนทวีสุข ม. 4/5 2020-07-27 00:15:36 ผ่าน
8. 28382 นายณัฐพล ชงโค ม. 4/5 2020-07-27 00:17:31 ผ่าน
9. 28685 นางสาวลลิตา หมั่นการ ม. 4/5 2020-07-27 07:34:25 ผ่าน
10. 28684 นางสาวรภีพรรณ ทรัพย์ประเสริฐ ม. 4/6 2020-07-27 07:36:49 ผ่าน
11. 27907 นางสาวปริญญาภรณ์ เจียรักสุวรรณ ม. 5/6 2020-07-27 09:11:44 ผ่าน
12. 28335 นายกฤติธี พรหมเต็ม ม. 4/5 2020-07-27 09:33:09 ผ่าน
13. 30618 นายทนงศักดิ์ จันทะปะทักษ์ ม. 4/5 2020-07-27 12:01:07 ผ่าน
14. 28743 นายธันวา อ่อนสุวรรณ ม. 4/5 2020-07-29 08:00:23 ผ่าน
15. 29772 เด็กชายมติมนต์ วงศ์ทิม ม. 2/7 2020-07-29 11:49:09 ผ่าน
16. 29036 เด็กชายวงศธร จงกสิกรรม ม. 3/4 2020-07-30 00:24:45 ผ่าน
17. 29150 เด็กชายรพีพัฒน์ บุญยั่งยืน ม. 3/7 2020-07-30 11:23:54 ผ่าน