fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 081-1914097 , 099-4492380 comscience_009@hotmail.com , kruboonsong@klaeng.ac.th

รายชื่อชุมนุมประจำปีการศึกษา 2563

ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษา ประเภทชุมนุม ระดับชั้น จำนวนรับ / สมัคร
1. ลูก ว.ส. รัก ICT ปี 2020 นางสาว ดุจดาว ลาภเจริญทรัพย์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
2. English for Daily Life นางญาดรินทร์ พุ่มบาน ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
3. ยุวเกษตรกร นายอิศรา อิศรานุวัตร ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 30 / 20
4. นาฏยวิจตรศิลป์ นายสรศักดิ์ บัวแย้ม ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น 30 / 10
5. Chinese Cinema นางสาวอรจิรา ศรีอัมพรกุล ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 18
6. English with Netflix นายคเณศ นามนัย ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 30 / 23
7. ศิลปการเขียนพู่กันจีน นางสาวฐิติรัชต์ เนตรธัญยพัฒน์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 17
8. Junior Astro Club นางสาวปัณณสรณ์ ปวเรศฐิติบูรณ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 18
9. หนังสือเล่มโปรด นางสาวศรีสุดา ฉลอง ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 18
10. ฅน บัน เทิง นายกิตติ วิริยะกิจ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 30 / 20
11. The Singing (ขับร้องเพลง) นางสาวสมหญิง ศรีรื่น ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 18
12. การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 30 / 18
13. แฮนด์เมดสร้างสรรค์ นางสาวสุภาพร เตชะผล ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 30 / 18
14. Bookworms หนอนหนังสือ นางสาวนันทพร เตศิริ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 18
15. NETFLIX CINEMA นางสาวรัชตา เกาะเสม็ด ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 30 / 19
16. สะพายกล้องท่องเที่ยว I นายกฤษณะ พลสัสดี ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 30 / 18
17. ปลากัดไทย 1 นายสุภัทรพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 30 / 23
18. สังคมบันเทิง นางอังคณา อินทรเพชร ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 30 / 18
19. Amath นางขวัญใจ ศรีทาพักตร์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 18
20. DIY นางสาวจงกลนี ปฏิสังข์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 30 / 16
21. TANGRAM นางยุพิน เอมเจริญ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 18
22. STEAM นางสาวกัลยาณี หนูพัด ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 17
23. เรื่องวัวๆ นายอิสระ อิภิโซ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ปลาย(4-6) 30 / 17
24. ริบบิ้นหรรษา นางสาวสมฤดี กางรัมย์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 30 / 18
25. รักหนังสือ นางปนัศญา เจริญมาก ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 30 / 18
26. สุโก้ยเจแปน นายธีรชัย ชุ่มชื่น ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 18
27. ปลากัดไทย2 นางสาวอารี บัวคุ้มภัย ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 30 / 23
28. วอลเลย์บอล นายพลศักดิ์ ศิริรัตน์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 30 / 24
29. คิดเลขเร็ว ม.ต้น นายสาธิต สกุลวงษ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) 30 / 18
30. เวทคณิต นางสาวทวินันท์ มณีโรจน์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) 30 / 18
31. วิถีพุทธ นายยิ่งยศ เริ่มศรี ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 30 / 18
32. นาฏศิลป์ไทย นางสาวยลลดา เฟื่องเกษม ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น 30 / 9
33. ละครประวัติศาสตร์ นายธวัชชัย พร้อมพรม ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 30 / 11
34. Social media นายทรงชัย เย็นสนาน ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 30 / 18
35. เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นายสุไพวิรัตน์ นุ่นนาแซง ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 30 / 20
36. หมากกระดาน นางสาวสารภี จูงวิศาลชัย ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ต้น(1-3) 30 / 16
37. บอร์ดสวยด้วยมือเรา นางนงเยาว์ เรืองบุญส่ง ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 30 / 18
38. Paper idea นางสาวเทียบดาว หมีโชติ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 30 / 17
39. my tree นางดวงนภา ศรีพารา ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ม.ปลาย(4-6) 30 / 18
40. Crossword2 นางสาวยศสินี รุดดิษฐ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 30 / 11
41. English for travelling abroad นางกมลทิพย์ ออสันตินุตสกุล ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 30 / 20
42. วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ นางกรรณิการ์ อรัญวงศ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) 30 / 18
43. The ENGLISH Club 2 นางสมพร ทาตะภิรมย์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) 30 / 12
44. ห้องเรียนสีเขียว รักพลังงานและสิ่งแวดล้อม นายนพรัตน์ ทาตะภิรมย์ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น 30 / 19
45. วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ นางอิศรา สัมมานิตย์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 18
46. สร้างสรรค์งานสวนพฤกศาสตร์ นางรัชนี พรมจันทร์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 19
47. Crossword1 นางสาวน้ำฝน จินาราช ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) 30 / 19
48. Resin Design II นางสาวกีรัตยา เหง้าเทศ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 30 / 18
49. Resin Design I นางสาวศศิธร ประเสริฐสุขสันต์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 30 / 18
50. อาหารว่างสร้างอาชีพ นางสาวทัศนีย์ ดลกุล ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ปลาย(4-6) 30 / 18
51. สภานักเรียน Student Council H. นางสาวสุภาพรรณ เวชศรี ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 30 / 18
52. โสตทัศนศึกษา นายอิทธิพงษ์ เอกวงษา ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 30 / 18
53. เปตอง นางสาวนิภาพร ศิริเจริญ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 30 / 17
54. ช่างพื้นฐาน นายพีระ วงศ์คงดี ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ต้น(1-3) 30 / 18
55. คุ้มครองผู้บริโภค นางสาวจุฑารัตน์ เบญจามฤต ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 14
56. Cover ​Dance & Thai Performing art นายกฤตพรต เกตุเเก้ว ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น 30 / 20
57. สติ๊กเกอร์ นายโกมล ชัยเจริญศิลป์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 30 / 21
58. Math For Fun นางสาวอังคณา กรีณะรา ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 18
59. A-math by krunan นางภัชน์กมลพร บุญชู ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 18
60. Robot World นายทรงชัย เย็นสนาน ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ต้น(1-3) 30 / 19
61. วู้ดบอล นางสาววิภาวดี เต็มพร้อม ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 30 / 18
62. สุดยอดแฟนพันธุ์แท้วิชาสังคม นางเตือนใจ สมคิด ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 17
63. แบดมินตัน นายเฉลย บุญช่วยเหลือ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 22
64. งาน diy จากขวดพลาสติก นางสาววณิชชา รำร้อง ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 30 / 18
65. สังคมพาเพลิน นางสร้อยแก้ว บุญปก ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ต้น(1-3) 30 / 18
66. English Movie Club นางสาวปราณดา อธิชยกธรรม ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) 30 / 22
67. โรงชา นางสาวมุกรินทร์ นิลโกศล ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 30 / 19
68. หมากรุกจีน นางสาวอัจฉริยา พุทธเวช ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 30 / 21
69. หุ่นยนต์ นายเอกรัฐ เอมเจริญ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 30 / 19
70. ฟุตบอล15ปี นายบรรพต สันตะพันธ์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.3 30 / 18
71. กรีฑา นางพัชรินทร์ รักษาธรรม ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 30 / 18
72. เซปักตะกร้อ นายเทคนิค กุลสวัสดิ์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 30 / 19
73. ฟุตบอล ม.ปลาย นายณภัทร เหลืองเจริญ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 30 / 21
74. British is cool นายอนุรักษ์ ดวงละม้าย ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 30 / 18
75. สวดมนต์สรภัญญะ นายพิทักษ์ จันทิศ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 21
76. สารพันงานประดิษฐ์ นางสาวธัญญรัตน์ เพ็ชรบดี ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 30 / 18
77. รูบิค นางสาวกันทิมา กรรณิกา ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.3 30 / 18
78. ดอกไม้รีไซเคิล นางรัตนา สาตรมูล ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น 30 / 18
79. นักศึกษาวิชาทหาร 1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงภาริษา ธนสิริงาม ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 150 / 132
80. Yc นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 1 นางสาวชลธิชา อ่อนน้อม ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 21
81. ไม้มงคล นางสาวจุฑามณีสิน สนิทพิทักษ์สินธุ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ต้น(1-3) 30 / 23
82. SUDOKU นางจิตตราพร แพสา ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 19
83. คอมพิวเตอร์กราฟิก2 นางสาวทัศนีย์ อภิญ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 18
84. ภาษาสื่อสารออนไลน์ นางสาวสุขสบาย ภาคพรหม ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 30 / 18
85. ค่ายนักคิด คณิตน่ารู้ นายอธิพันธุ์ เหลืองชัยชาญ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 30 / 19
86. บรรณารักษ์น้อย นางสาวดารินทร์ ชัยกิจวัฒนา ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 30 / 18
87. ชีวิตติดเทรนด์ นางสาวทิพย์นัฐฐา เจริญเมือง ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 30 / 18
88. อุตสาหกรรมศิลป์ นายอนุพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 30 / 14
89. สนุกกับการต่อชุดคิทอิเล็กทรอนิกส์ นายประโยชน์ เกิดโพธิ์ชา ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.3 30 / 16
90. DIY ACTION นายศุภากร งามเสงี่ยม ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ปลาย(4-6) 30 / 15
91. Makeup School นายณัฐพล เนียมพิทักษ์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ปลาย(4-6) 30 / 18
92. สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ นางปิ่นกมล เกิดโพธิ์ชา ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 18
93. สวนพฤกษศาสตร์หรรษา นางสาววันดี อรัญวงศ์ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น 30 / 20
94. รักษ์สุขภาพ นางวันเพ็ญ คฤคราช ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 30 / 18
95. นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) นางสาวกรณาธิป ชิณวงษ์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ต้น(1-3) 30 / 23
96. Trendy Life (ชีวิตติดเทรนด์) นางสาววรางคณา ทางทอง ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 30 / 23
97. ต้นไม้เพื่อชีวิต นายพงษ์ธวัช เตชประภาสวัสดิ์ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ม.ต้น(1-3) 30 / 19
98. สร้างสรรค์ชิ้นงาน นางสาวกาญจนา หาทรัพย์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ต้น(1-3) 30 / 19
99. Young photographer นายสุรสิทธิ์ ประสิทธิ์นอก ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 30 / 19
100. Hot Short Films นางสาวศิวาพร สุประพันธ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 30 / 17
101. ภาษาเพลง นางมณฑาทิพย์ คีรีสุทธิวงศ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 30 / 19
102. ผ้ามัดย้อมชิคๆ นางสาวกมลทิพย์ มะลิซ้อน ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 30 / 18
103. งานอดิเรก1 นางสาวไอลดา มงคลสุข ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 30 / 16
104. งานอดิเรก นางสาวเมธิยา พึ่งวงษ์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 30 / 18
105. กิจกรรมบูรณาการSMT นางสาวพิไลลักษณ์ ศิลประเสริฐ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 21
106. เรารักแคคตัส นางวิไลภรณ์ อินป้อ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 30 / 18
107. ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) นางสาวสุปาณี อินองการ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น 30 / 21
108. หมากรุกไทย นายนิกร แซ่อุ่ย ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น 30 / 17
109. อนุรักษ์เพลงไทย นางสาวนิชาภา เจริญรวย ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น 40 / 39
110. How to........ง๊ายง่ายตามใจเรา นางสาวปรียนันท์ วิรุณพันธ์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 30 / 17
111. วงโยธวาฑิต นางสาวสุพิตา นวลจันทร์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
112. ยุวกวีศรีเมืองแกลง นายสัมฤทธิ์ มีทรัพย์มั่น ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น 30 / 21
113. วิทย์สร้างสรรค์ นางสาวพรรณิกา สุวรรณอำไพ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 30 / 18
114. Cover Dance Ms. Clarisa Joy Donor Valera ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 30 / 17
115. WS Hiphop Club นายฉัตรายุทธ จัตสาร ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 30 / 20
116. Speak English Club นางสาวศศิวิมล แสงใส ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 18
117. Minimal Cafe' (กิจกรรมเก๋ เก๋ ของพวกเราคนชิค) นางสาวสุรัสวดี สุขยิ่ง ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 30 / 18
118. นักศึกษาวิชาทหาร 2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุบลวรรณ กันตะแก้ว ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 150 / 110
119. วาดภาพบน Ipad ด้วย Procreate นายประยุทธ์ ไทรย้อยสกุลเลิศ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 30 / 16
120. คุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) นางสาวจีราวรรณ เกียงเอีย ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
121. สิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ นางสาวลักษิกา ปรีดากรณ์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 18 / 17