fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : นักอนุรักษ์พุทธ​ศิลป์​ ( ครูกิตติ วิริยะกิจ )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : นักอนุรักษ์พุทธ​ศิลป์​

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 27900 นางสาวณิชากร ประดิษฐ์อาภา ม. 6/10 2021-07-05 20:00:23 รอประเมิน
2. 28014 นางสาวสุกัญญา จันทร์มี ม. 6/10 2021-07-05 20:00:35 รอประเมิน
3. 27904 นางสาวธัญกร พิพัฒน์ภานุวิทยา ม. 6/8 2021-07-05 20:00:46 รอประเมิน
4. 27952 นางสาวชนาพร หวังผล ม. 6/8 2021-07-05 20:01:02 รอประเมิน
5. 28041 นายรัตนอำพล รัตนวิจิตร ม. 6/8 2021-07-05 20:01:25 รอประเมิน