fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : Tree of life No.1 ( ครูศศิธร ประเสริฐสุขสันต์ )


เลือกปลูกต้นไม้/ผัก/ผลไม้ที่ชอบ

คอยดูแล ประคบประหงม ติดตามการเจริญเติบโต

ต้องศึกษารายละเอียดของต้นไม้ที่เราปลูกด้วยนะคะ

เก็บผลผลิต!!! ถ่ายรูปวิวัฒนาการของแต่ละช่วงของต้นไม้ที่เราปลูกด้วยนะคะ
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : Tree of life No.1

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน