fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายชื่อชุมนุมประจำปีการศึกษา 2564

ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษา ประเภทชุมนุม ระดับชั้น จำนวนรับ / สมัคร
1. English for Daily Life นางญาดรินทร์ พุ่มบาน ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 0
2. แฮนด์เมดสร้างสรรค์ 2 นายพลศักดิ์ ศิริรัตน์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 18 / 0
3. โสตทัศนศึกษา นายอิทธิพงษ์ เอกวงษา ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 18 / 0
4. นักตัดต่อ นายทรงชัย เย็นสนาน ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 18 / 0
5. หมากรุกไทย นายนิกร แซ่อุ่ย ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น 18 / 0
6. English Movie Club นางสาวปราณดา อธิชยกธรรม ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) 18 / 0
7. English Song & Dancercise Friday นางกมลทิพย์ ค่าแพง ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 18 / 0
8. นักอนุรักษ์พุทธ​ศิลป์​ นายกิตติ วิริยะกิจ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น 18 / 5
9. เปตอง นางสาวนิภาพร ศิริเจริญ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 0
10. English song club นางสาวศศิวิมล แสงใส ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 18 / 0
11. Get in English นางสาววรางคณา ทางทอง ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 18 / 0
12. ห้องเรียนสีเขียวเรียนรู้อนุรักษ์พลังงาน นายนพรัตน์ ทาตะภิรมย์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.1 18 / 0
13. Tree of life No.1 นางสาวศศิธร ประเสริฐสุขสันต์ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น 18 / 0
14. Tree of life No.2 นางสาวกีรัตยา เหง้าเทศ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น 18 / 0
15. English is fine นางสมพร ทาตะภิรมย์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.1 18 / 0
16. Trendy English นางสาวศิวาพร สุประพันธ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 18 / 0
17. เวทีทองเวทีเธอ นางปนัศญา เจริญมาก ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 18 / 0
18. ผ้ามัดย้อมชิคๆ นางสาวกมลทิพย์ มะลิซ้อน ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ต้น(1-3) 18 / 0
19. หุ่นยนต์อัตโนมัติ นายเอกรัฐ เอมเจริญ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 18 / 0
20. นาฏยศิลป์ไทย by ครูเบนซ์ นายสรศักดิ์ บัวแย้ม ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น 18 / 0
21. นาฏศิลป์สากล และ Cover Dances นายกฤตพรต เกตุเเก้ว ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 18 / 0
22. นาฏศิลป์สากล และ Cover Dances นายกฤตพรต เกตุเเก้ว ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 18 / 0
23. Sudoku ลับสมอง 1 นางสาวสุริยาพร นพกรเศรษฐกุล ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 0
24. Sudoku ลับสมอง 2 นางสาวทรายทอง พวงไทย ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 0
25. สวนพฤกษศาสตร์ (ต้นไม้ของเรา) นางดวงนภา ศรีพารา ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ม.ปลาย(4-6) 18 / 0
26. Young photographers นายสุรสิทธิ์ ประสิทธิ์นอก ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 18 / 0
27. English....ทันโลกเหตุการณ์ นางสาวปรียนันท์ วิรุณพันธ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 0
28. การละเล่นเด็กไทย นางสาวนิรมล สรรเสริญ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ม.ต้น(1-3) 18 / 0
29. English with Games! นางสาวชุลีพร รื่นเริง ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 18 / 0
30. บันทงทันเทิง นางสาวนุชนาฏ แถลงสัตย์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 18 / 0
31. วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ นางอิศรา สัมมานิตย์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 0
32. Crossword 1 นางสาวน้ำฝน จินาราช ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) 18 / 0
33. ดอกไม้รีไซเคิล นางรัตนา สาตรมูล ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น 18 / 0
34. New normal นางวันเพ็ญ คฤคราช ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 18 / 0
35. ออนไลน์สร้างสรรค์ นางสาวพรรณิกา สุวรรณอำไพ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 0
36. Around the World นางสาวชื่นฤทัย ดีพื้น ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 0
37. รอบรู้เรื่องสังคม นางสาวธัญญรัตน์ เพ็ชรบดี ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 0
38. Pasa Online นางสาวสุขสบาย ภาคพรหม ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 18 / 0
39. จีนจีน นางสาวอัจฉริยา พุทธเวช ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 18 / 0
40. ดนตรีไทย นางสาวนิชาภา เจริญรวย ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น 18 / 0
41. หอ - ออ - ยอ - หอย นายอิสระ อิภิโซ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ปลาย(4-6) 18 / 0
42. Junior Astro Club นางสาวปัณณสรณ์ ปวเรศฐิติบูรณ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 0
43. Learn English with Cartoons นางสาวชนาพร สะเกศ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 0
44. STEAM MATH นางสาวกัลยาณี หนูพัด ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 0