fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : สารพันงานประดิษฐ์

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 29687 เด็กชายเกนึส เฟียลด์ ม. 1/4 2019-05-16 15:16:27
2. 29661 เด็กชายอภิธน อิศรานุวัตร ม. 1/4 2019-05-16 15:16:44
3. 29650 เด็กชายธนพนธ์ วิเศษโวหาร ม. 1/4 2019-05-16 15:16:59
4. 29657 เด็กชายรัชชานนทร์ ปรมสกุล ม. 1/4 2019-05-16 15:17:20
5. 29644 เด็กชายกิตติภพ โชคเศรษฐกิจ ม. 1/4 2019-05-16 15:17:36
6. 28975 เด็กหญิงสโรชินี ทองสาเทพ ม. 2/2 2019-05-16 15:17:53
7. 30017 เด็กหญิงธรภรณ์ อารีราษฎร์ ม. 2/2 2019-05-16 15:18:07
8. 28974 เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสนแก้ว ม. 2/2 2019-05-16 15:18:36
9. 29518 เด็กหญิงณิชาพัชร์ ประวาลลัญฉกร ม. 1/12 2019-05-16 15:27:14
10. 29462 เด็กชายเคส กมล สเลเตอร์ ม. 1/14 2019-05-16 15:27:35
11. 29544 เด็กหญิงจิรภาวี พรประสิทธิ์ ม. 1/1 2019-05-16 15:28:27
12. 27919 นางสาวอชิรญา คำนวนวิทย์ ม. 4/10 2019-05-18 01:02:26
13. 28051 นางสาวกาญจนา ยอดเสาดี ม. 4/9 2019-05-18 09:34:47
14. 29980 นายธีรภัทร โจมภาค ม. 4/4 2019-05-18 09:35:33
15. 28707 เด็กชายนนทวัฒน์ ลิ้มละออ ม. 3/9 2019-05-18 16:26:51
16. 29768 เด็กชายธีรเดช อินเมือง ม. 1/7 2019-05-23 13:23:08
17. 29767 เด็กชายธนาธร สิงครุธ ม. 1/7 2019-05-23 13:23:09
18. 29770 เด็กชายปกรณ์ วรรณอุบล ม. 1/7 2019-05-23 13:23:23
19. 29766 เด็กชายคณาธิป ไวว่อง ม. 1/7 2019-05-23 13:23:43