fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : สารพันงานประดิษฐ์ ( ครูธัญญรัตน์ เพ็ชรบดี )


นักเรียนทำงานประดิษฐ์ที่ตนสนใจ

ผลงานของนักเรียนชุมนุมงานสารพันประดิษฐ์
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : สารพันงานประดิษฐ์

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29561 เด็กหญิงสิรินทรา ทัศมาลัย ม. 2/1 2020-07-21 10:36:17 รอประเมิน
2. 28700 นายเตชวิชญ์ มีบุญ ม. 4/7 2020-07-27 06:03:43 รอประเมิน
3. 29654 เด็กชายพาทิศ จุลเจือ ม. 2/4 2020-07-27 11:45:34 รอประเมิน
4. 29544 เด็กหญิงจิรภาวี พรประสิทธิ์ ม. 2/1 2020-07-28 15:32:03 รอประเมิน
5. 29746 เด็กหญิงดารินทร์ คำนิ่มนวล ม. 2/6 2020-07-28 15:35:48 รอประเมิน
6. 29745 เด็กหญิงณัฐชา สิทธิปล้อง ม. 2/6 2020-07-28 15:37:47 รอประเมิน
7. 29750 เด็กหญิงเบญจวรรณ จันทร์งาม ม. 2/6 2020-07-28 17:32:35 รอประเมิน
8. 29644 เด็กชายกิตติภพ โชคเศรษฐกิจ ม. 2/4 2020-07-29 04:27:36 รอประเมิน
9. 30353 เด็กชายจิรพิภัทร แก้วประเสริฐ ม. 1/5 2020-07-29 14:41:00 รอประเมิน
10. 29760 เด็กหญิงเสาวนีย์ พันธุ์นาค ม. 2/6 2020-07-30 07:12:27 รอประเมิน
11. 29710 เด็กชายจิรภัทร จำนงศิลป์ ม. 2/5 2020-07-30 18:27:13 รอประเมิน
12. 29690 เด็กชายชนาธิป ชมจิตต์ ม. 2/5 2020-07-30 18:27:28 รอประเมิน
13. 29700 เด็กชายพุฒิพงศ์ แสนสุข ม. 2/5 2020-07-30 18:33:52 รอประเมิน
14. 29697 เด็กชายพัฒนศักดิ์ อินแก้ว ม. 2/5 2020-07-30 18:37:04 รอประเมิน
15. 29701 เด็กชายภูวเดช อุประทุม ม. 2/5 2020-07-30 18:38:05 รอประเมิน
16. 29850 เด็กชายเดชาธร ยิ่งสมบัติ ม. 2/9 2020-07-30 19:40:18 รอประเมิน
17. 29849 เด็กชายจิระพงศ์ วงศ์แวว ม. 2/9 2020-07-30 19:45:41 รอประเมิน
18. 29684 เด็กชายกตัญญู ผลเจริญ ม. 2/5 2020-07-31 08:48:29 รอประเมิน