fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : สวดมนต์สรภัญญะ

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 28721 เด็กชายวัศพล ล้อมของ ม. 3/9 2019-05-18 20:38:40
2. 28711 นายพรนารายณ์ ประภาวดี ม. 3/9 2019-05-18 20:39:52
3. 28713 เด็กชายพัชรพล ศิริเจริญ ม. 3/9 2019-05-18 20:41:16
4. 28710 เด็กชายปัญพจน์ มั่งคั่ง ม. 3/9 2019-05-18 20:44:50
5. 28696 เด็กชายชโยดม คำต่อตั้ง ม. 3/9 2019-05-18 20:45:46
6. 28699 เด็กชายดลฐวัตร ธรรมมี ม. 3/9 2019-05-18 20:47:04
7. 28712 เด็กชายพลพัฒน์ กะหมายสม ม. 3/9 2019-05-18 21:09:01
8. 28733 เด็กหญิงนภัสสร ขาวสะอาด ม. 3/9 2019-05-20 18:57:27
9. 28735 เด็กหญิงลลิตา วงศ์ษา ม. 3/9 2019-05-20 18:59:08
10. 28738 เด็กหญิงศยามล ฟุฝน ม. 3/9 2019-05-20 19:00:12
11. 28709 เด็กชายนวพล ดาศรี ม. 3/9 2019-05-23 12:17:26
12. 28724 เด็กชายสิทธินันท์ ขันแข่ง ม. 3/9 2019-05-23 12:19:11
13. 28706 เด็กชายธีรา ทวีทำนุสิน ม. 3/9 2019-05-23 12:20:44
14. 28715 เด็กชายพุฒิพงศ์ ปะสิ่งชอบ ม. 3/9 2019-05-23 12:22:15
15. 28716 เด็กชายพุฒิเมธ ปะสิ่งชอบ ม. 3/9 2019-05-23 12:23:12
16. 28720 เด็กชายวรวุฒิ เทียนชัย ม. 3/9 2019-05-23 12:31:31
17. 28722 เด็กชายสถาพร ติศรีทา ม. 3/9 2019-05-23 12:32:34