fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ฟุตบอล ม.ปลาย

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 29421 นายสรวิศ สนธิพงษ์ ม. 6/9 2019-05-16 16:10:37
2. 29399 นายกฤษฎา อารี ม. 5/9 2019-05-16 16:10:52
3. 26591 นายพงษ์นิรันดร์ พงษ์ศิลา ม. 6/6 2019-05-16 16:11:06
4. 27982 นายตนุภัทร ราชนุวงษ์ ม. 4/9 2019-05-16 16:11:24
5. 29401 นายวิทยาทร บุญมี ม. 5/9 2019-05-16 16:11:39
6. 29410 นายธวัชชัย สุวรรณโชติ ม. 5/7 2019-05-16 16:11:52
7. 28892 นายนันทภพ นิตย์ไชยพร ม. 6/10 2019-05-16 16:12:07
8. 27089 นายชุติพนธ์ นนทพันธ์ ม. 5/10 2019-05-16 16:12:52
9. 29995 นายนพรัตน์ มหามนตรี ม. 4/8 2019-05-23 09:02:59
10. 29994 นายธีรภัทร์ คีรีรักษ์ ม. 4/8 2019-05-23 09:03:32
11. 27882 นายพีรพัฒน์ เช่นรัมย์ ม. 4/9 2019-05-23 10:56:58
12. 27988 นายปริญญาเอก สมคิด ม. 4/7 2019-05-23 14:37:42
13. 27995 นายวรพล วงศ์ราษฎร์ ม. 4/7 2019-05-23 14:40:03
14. 29991 นายณัฐพงศ์ กาญจนโกศล ม. 4/7 2019-05-23 14:41:26
15. 27973 นายชนาธิป เมตตา ม. 4/7 2019-05-23 14:42:02
16. 28097 นายอานนท์ อภิชิตวงศ์นุชิต ม. 4/7 2019-05-23 14:43:22
17. 27980 นายณัฐยศ โม้สา ม. 4/6 2019-06-14 15:10:45
18. 27777 นายธนกฤต บัญญัติ ม. 4/6 2019-06-28 23:48:55
19. 29377 นายอนุชา คำภากุล ม. 5/5 2019-08-02 13:04:30
20. 28095 นายสันติภาพ ดวงสุขประเสริฐ ม. 4/10 2019-08-07 11:13:13
21. 30010 นายศิรวิทย์ ใจสะอาด ม. 4/10 2019-08-07 11:13:22
22. 29388 นายธนชัย แสงศิวะฤทธิ์ ม. 5/7 2019-08-07 11:13:54