fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : ฟุตบอล ม.ปลาย ( ครูณภัทร เหลืองเจริญ )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ฟุตบอล ม.ปลาย

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30630 นายศิวกร ควรหา ม. 4/7 2020-07-27 09:20:43 รอประเมิน
2. 27399 นายธนภูมิ บุญญา ม. 6/9 2020-07-29 15:33:38 รอประเมิน
3. 30037 นายศุภวัฒน์ เหมราช ม. 6/9 2020-07-29 15:35:10 รอประเมิน
4. 28380 นายกฤตพรต จันทร์พราหมณ์ ม. 4/10 2020-07-30 19:51:35 รอประเมิน
5. 28344 นายธีรภัทร เที่ยงคาม ม. 4/9 2020-07-30 20:39:15 รอประเมิน
6. 28472 นายณัฐวุฒิ แต้มพงค์ ม. 4/9 2020-08-03 08:44:21 รอประเมิน
7. 27973 นายชนาธิป เมตตา ม. 5/7 2020-08-03 13:13:15 รอประเมิน
8. 29948 เด็กชายวัชรพล สมคิด ม. 2/11 2020-08-04 08:11:09 รอประเมิน
9. 29401 นายวิทยาทร บุญมี ม. 6/9 2020-08-06 11:18:36 รอประเมิน
10. 29399 นายกฤษฎา อารี ม. 6/9 2020-08-06 14:59:09 รอประเมิน
11. 27089 นายชุติพนธ์ นนทพันธ์ ม. 6/10 2020-08-06 14:59:24 รอประเมิน
12. 30038 นายธีรภัทร ทาประเสริฐ ม. 6/10 2020-08-06 14:59:42 รอประเมิน
13. 27982 นายตนุภัทร ราชนุวงษ์ ม. 5/9 2020-08-06 15:00:13 รอประเมิน
14. 28095 นายสันติภาพ ดวงสุขประเสริฐ ม. 5/10 2020-08-06 15:00:58 รอประเมิน
15. 27882 นายพีรพัฒน์ เช่นรัมย์ ม. 5/9 2020-08-06 15:01:32 รอประเมิน
16. 30191 นายสหรัฐ สามัคคี ม. 6/10 2020-08-06 15:01:50 รอประเมิน
17. 29388 นายธนชัย แสงศิวะฤทธิ์ ม. 6/7 2020-08-06 15:02:19 รอประเมิน
18. 29410 นายธวัชชัย สุวรรณโชติ ม. 6/7 2020-08-06 15:04:13 รอประเมิน
19. 29377 นายอนุชา คำภากุล ม. 6/5 2020-08-24 10:55:53 รอประเมิน
20. 27980 นายณัฐยศ โม้สา ม. 5/6 2020-08-24 10:56:08 รอประเมิน
21. 27777 นายธนกฤต บัญญัติ ม. 5/6 2020-08-24 10:56:32 รอประเมิน