fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : เซปักตะกร้อ

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 30013 เด็กชายปวเรศ เสริมศรี ม. 2/8 2019-05-16 14:37:52
2. 30033 เด็กชายธีรภัทร นาคส้มป่อย ม. 2/8 2019-05-16 14:38:18
3. 28908 เด็กชายรชต พงษ์สุข ม. 2/1 2019-05-16 14:39:27
4. 28942 เด็กชายไชยศิรภัทร อุทธการ ม. 2/2 2019-05-16 14:47:14
5. 28947 เด็กชายเปรม ตรงชื่น ม. 2/2 2019-05-16 14:47:32
6. 28985 เด็กชายณัชพล วิเศษศรี ม. 2/3 2019-05-17 12:57:21
7. 29101 เด็กชายกิตติทัต สังข์ทอง ม. 2/6 2019-05-17 12:57:55
8. 29114 เด็กชายรัฐภูมิ กลิ่นเลิศ ม. 2/6 2019-05-17 12:58:11
9. 29153 เด็กชายวีรภัทร ร่างเจริญ ม. 2/7 2019-05-17 12:58:39
10. 28442 เด็กชายหนุ่มยี่ นายทุน ม. 3/3 2019-05-17 12:59:17
11. 29933 เด็กชายณัฐวุฒิ สิทธิพงศ์ ม. 1/11 2019-05-17 12:59:18
12. 29953 เด็กชายเอกภพ พันธ์พิพัฒน์วงศ์ ม. 1/11 2019-05-17 12:59:47
13. 29938 เด็กชายพิริยะ พรมศิริเดช ม. 1/11 2019-05-17 13:00:03
14. 29932 เด็กชายณัฐชนน ชาประสันต์ ม. 1/11 2019-05-17 13:00:30
15. 29929 เด็กชายจิณณวัทย์ ปฏิสังข์ ม. 1/11 2019-05-17 13:01:06
16. 29927 เด็กชายกิตติพิชญา ใจด้วง ม. 1/11 2019-05-17 13:01:26
17. 29939 เด็กชายพีรพัฒน์ วิชิตการ ม. 1/11 2019-05-17 13:01:43
18. 29941 เด็กชายภัทรศักดิ์ ชูทอง ม. 1/11 2019-05-17 13:02:46
19. 28957 เด็กชายอภิสิทธิ์ ประมวล ม. 2/2 2019-06-30 11:43:08
20. 28995 เด็กชายศิวกร เวชพนม ม. 2/3 2019-06-30 11:47:44
21. 29924 เด็กชายกษิดิศ ล้อมเจริญพงษ์ ม. 1/11 2019-07-02 13:10:43
22. 29142 เด็กชายณัฐชนน ตื้อทา ม. 2/7 2019-07-04 08:07:16
23. 29148 เด็กชายพีรพล ทัศมากร ม. 2/7 2019-07-04 08:07:38
24. 29110 เด็กชายปฐมธัช ส่งกอก ม. 2/6 2019-07-04 08:15:14
25. 29141 เด็กชายณัฐกิตติ์ สีขาว ม. 2/7 2019-07-04 08:15:36