fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ชุมนุมกรีฑา

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 29930 เด็กชายจิรายุทธ เขตคีรี ม. 1/11 2019-05-16 14:36:34
2. 29934 เด็กชายธัชพล มุลิ ม. 1/11 2019-05-16 14:36:49
3. 29935 เด็กชายนนทพัทธ์ อัมพรมหา ม. 1/11 2019-05-16 14:37:01
4. 29948 เด็กชายวัชรพล สมคิด ม. 1/11 2019-05-16 14:37:18
5. 29949 เด็กชายวีรวุฒิ สมนึก ม. 1/11 2019-05-16 14:38:07
6. 29961 เด็กหญิงวิมลมณี สมุทรน้อย ม. 1/11 2019-05-16 14:38:30
7. 29925 เด็กชายกันตพงศ์ ภู่พันธ์ ม. 1/11 2019-05-16 15:30:47
8. 29926 เด็กชายกิตติพิชญะ ใจด้วง ม. 1/11 2019-05-16 15:31:00
9. 29928 เด็กชายเก่งกล้า บุญทา ม. 1/11 2019-05-16 15:31:17
10. 29931 เด็กชายชลันธร เสมราช ม. 1/11 2019-05-16 15:31:28
11. 29936 เด็กชายปุญญพัฒน์ ภูมิผักแว่น ม. 1/11 2019-05-16 15:31:45
12. 29937 เด็กชายพงศ์พัทธ์ สุทธิปัญญา ม. 1/11 2019-05-16 15:31:53
13. 29940 เด็กชายพีรพัฒน์ การะเกษ ม. 1/11 2019-05-16 15:32:03
14. 29954 เด็กหญิงเจนจิรา เที่ยงแท้ ม. 1/11 2019-05-16 15:32:42
15. 29955 เด็กหญิงณัฎฐณิชา แก้ววงค์ ม. 1/11 2019-05-16 15:32:52
16. 29959 เด็กหญิงรสิตา นามลายทอง ม. 1/11 2019-05-16 15:33:04
17. 29946 เด็กชายวรรณภพ บัวสวัสดิ์ ม. 1/11 2019-05-16 15:39:04
18. 29943 เด็กชายเมธาสิทธิ์ ณะตา ม. 1/11 2019-05-21 13:28:58
19. 29952 เด็กชายสมรักษ์ พาทีชอบ ม. 1/11 2019-07-02 12:35:05