fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : กรีฑา ( ครูพัชรินทร์ รักษาธรรม )


การออกสตาร์ท ,ท่าตั้งต้น

การออกสตาร์ท ,ท่าตั้งต้น

การออกสตาร์ท ,ท่าตั้งต้น

การออกสตาร์ท ,ท่าตั้งต้น

การออกสตาร์ท ,ท่าตั้งต้น

การออกสตาร์ท ,ท่าตั้งต้น

การออกสตาร์ท ,ท่าตั้งต้น

การออกสตาร์ท ,ท่าตั้งต้น

การออกสตาร์ท ,ท่าตั้งต้น

การออกสตาร์ท ,ท่าตั้งต้น

การเข้าเส้นชัย

การเข้าเส้นชัย
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : กรีฑา

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29930 เด็กชายจิรายุทธ เขตคีรี ม. 2/11 2020-07-15 09:43:23 รอประเมิน
2. 29932 เด็กชายณัฐชนน ชาประสันต์ ม. 2/11 2020-07-15 09:43:40 รอประเมิน
3. 29934 เด็กชายธัชพล มุลิ ม. 2/11 2020-07-15 09:43:51 รอประเมิน
4. 29937 เด็กชายพงศ์พัทธ์ สุทธิปัญญา ม. 2/11 2020-07-15 09:44:31 รอประเมิน
5. 29928 เด็กชายเก่งกล้า บุญทา ม. 2/11 2020-07-15 09:45:07 รอประเมิน
6. 29949 เด็กชายวีรวุฒิ สมนึก ม. 2/11 2020-07-15 09:45:18 รอประเมิน
7. 30077 เด็กหญิงพนิดา หัสมิ ม. 1/11 2020-07-21 09:38:33 รอประเมิน
8. 29961 เด็กหญิงวิมลมณี สมุทรน้อย ม. 2/11 2020-07-21 09:39:01 รอประเมิน
9. 30051 เด็กชายชาติวัฒน์ คล้ายคลึง ม. 1/11 2020-07-22 11:37:45 รอประเมิน
10. 30065 เด็กชายนพณัฐ แนมนิล ม. 1/11 2020-07-22 11:40:11 รอประเมิน
11. 30078 เด็กหญิงลลิตภัทร แสงวุธ ม. 1/11 2020-07-22 13:08:27 รอประเมิน
12. 30432 เด็กหญิงอมลวรรณ สองพี่น้อง ม. 1/6 2020-07-22 13:38:57 รอประเมิน
13. 30431 เด็กหญิงศิรประภา นันทการ ม. 1/6 2020-07-22 13:38:59 รอประเมิน
14. 30179 เด็กชายนิมิตร เสาวคนธ์ ม. 2/6 2020-07-22 15:40:18 รอประเมิน
15. 30070 เด็กชายรัชพล ตั้งแต่ง ม. 1/11 2020-07-22 15:53:58 รอประเมิน
16. 30058 เด็กชายธนชัย ศรีประเสริฐ ม. 1/11 2020-07-22 15:54:05 รอประเมิน
17. 30345 เด็กหญิงเฟื่องฟ้า แก้วสุวรรณ์ ม. 1/4 2020-07-22 16:51:14 รอประเมิน
18. 30588 เด็กหญิงศิริวรรณ แก้วคำ ม. 1/10 2020-08-07 11:51:02 รอประเมิน