fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : ฟุตบอล15ปี ( ครูบรรพต สันตะพันธ์ )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ฟุตบอล15ปี

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30055 เด็กชายณัฐภาศ จินทศร ม. 1/11 2020-07-22 13:53:27 รอประเมิน
2. 30049 เด็กชายชนาเมธ อุดม ม. 1/11 2020-07-22 13:54:44 รอประเมิน
3. 30067 เด็กชายปิยะวัฒน์ ใจรักษ์ ม. 1/11 2020-07-22 13:56:40 รอประเมิน
4. 30073 เด็กชายสุรยุทธ์ พลชัย ม. 1/11 2020-07-22 13:57:45 รอประเมิน
5. 30059 เด็กชายธนัยนนท์ แอบบัว ม. 1/11 2020-07-22 14:00:18 รอประเมิน
6. 30044 เด็กชายเก่งกาจ จูมทอง ม. 1/11 2020-07-22 14:04:02 รอประเมิน
7. 30042 เด็กชายกิตตินันท์ ขัดสี ม. 1/11 2020-07-22 14:04:38 รอประเมิน
8. 30043 เด็กชายกิตติศักดิ์ ชุมพล ม. 1/11 2020-07-22 14:06:12 รอประเมิน
9. 30064 เด็กชายธีรศักดิ์ ตามประวัติ ม. 1/11 2020-07-22 14:20:42 รอประเมิน
10. 30066 เด็กชายนัฐภูมิ ปุสวิโร ม. 1/11 2020-07-22 14:25:17 รอประเมิน
11. 30040 เด็กชายกฤติมา ไกรวาส ม. 1/11 2020-07-22 15:42:25 รอประเมิน
12. 30046 เด็กชายจรูญวิทย์ บุญกอง ม. 1/11 2020-07-22 20:21:17 รอประเมิน
13. 30068 เด็กชายพีรพัฒน์ แสนโสม ม. 1/11 2020-07-22 20:43:23 รอประเมิน
14. 30062 เด็กชายธนาธิป พูนสวัสดิ์พงศ์ ม. 1/11 2020-07-22 21:14:35 รอประเมิน
15. 30060 เด็กชายธนกร กะหมายสม ม. 1/11 2020-07-22 21:27:51 รอประเมิน
16. 29108 เด็กชายนันทิพัฒน์ กองทรัพย์ ม. 3/6 2020-07-22 22:40:02 รอประเมิน
17. 29104 เด็กชายชยากร พรมวัน ม. 3/6 2020-07-22 22:40:18 รอประเมิน
18. 29120 เด็กชายเสกสันต์ เชื้อบำรุง ม. 3/6 2020-07-22 22:40:33 รอประเมิน