fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ฟุตบอล15ปี

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 28581 เด็กชายนิธิ นพรัตน์ ม. 3/6 2019-05-16 14:41:02
2. 28578 เด็กชายสรธร พูลสนอง ม. 3/6 2019-05-16 14:41:19
3. 28582 เด็กชายอำนวยวิทย์ สุวรรณประสิทธิ์ ม. 3/6 2019-05-16 14:41:31
4. 28821 เด็กชายรชต วรรณศิริ ม. 3/12 2019-05-16 14:41:53
5. 28611 เด็กชายเทพกร ตาเครือ ม. 3/7 2019-05-16 14:42:14
6. 28613 เด็กชายธนพนธ์ ศรีไพร ม. 3/7 2019-05-16 14:42:24
7. 28607 เด็กชายจิรพันธุ์ เกิดมณี ม. 3/7 2019-05-16 14:50:12
8. 28609 เด็กชายณัฐพล จินทศร ม. 3/7 2019-05-16 14:50:40
9. 28397 เด็กชายอัษฎาวุธ ค้ำชู ม. 3/2 2019-05-16 14:51:44
10. 28426 เด็กชายกษิดิ์เดช บูรณะเรข ม. 3/3 2019-05-16 14:52:26
11. 28380 เด็กชายกฤตพรต จันทร์พราหมณ์ ม. 3/2 2019-05-16 14:52:50
12. 28344 เด็กชายธีรภัทร เที่ยงคาม ม. 3/1 2019-05-16 14:53:04
13. 28339 เด็กชายชัยสิทธิ์ ฐิติเมฆินทร์ ม. 3/1 2019-05-16 14:54:41
14. 28778 เด็กชายวีรภัทร กรรณิการ์ ม. 3/11 2019-05-16 14:54:51
15. 28567 เด็กชายธรรมรัตน์ บุญยงค์ ม. 3/6 2019-05-16 14:56:24
16. 28428 เด็กชายชยุต อุดแก้ว ม. 3/3 2019-05-16 14:56:54
17. 28670 เด็กชายเมธีณัฐ ผาสุข ม. 3/8 2019-05-16 15:01:02
18. 28347 เด็กชายสิทธินนท์ หมั่นสมัคร ม. 3/1 2019-05-16 15:01:23
19. 28429 เด็กชายโชคดี เจริญสุข ม. 3/3 2019-06-27 14:23:42
20. 28651 เด็กชายกษมา พงษ์แพทย์ ม. 3/8 2019-06-27 14:24:04
21. 28665 เด็กชายพีรเดช อินดี ม. 3/8 2019-06-27 14:24:20
22. 28725 เด็กชายอิทธิพล เสน่ห์ ม. 3/9 2019-06-27 14:26:24
23. 28776 เด็กชายวัชรินทร์ เชาวนะพงษ์ ม. 3/11 2019-06-27 14:54:03
24. 29109 เด็กชายนิธิ กองสุข ม. 2/6 2019-07-09 13:57:17