fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : หุ่นยนต์

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 29531 เด็กชายวิริทธิ์พล ครวญหา ม. 1/1 2019-05-17 12:48:01
2. 29533 เด็กชายสุเมธ คำดารา ม. 1/1 2019-05-17 12:48:11
3. 28181 นางสาววราภรณ์ สะตะ ม. 4/6 2019-05-17 12:48:23
4. 29037 เด็กชายสุรสิทธิ์ งอกคำ ม. 2/4 2019-05-17 12:48:35
5. 29024 เด็กชายคมชาญ ปุเรตัง ม. 2/4 2019-05-17 12:49:26
6. 28130 นายสัมฤทธิ์ ถาวรวิริยะนันท์ ม. 4/6 2019-05-17 12:50:12
7. 28198 นายพีรพล งามเสงี่ยม ม. 4/6 2019-05-17 12:50:27
8. 29467 เด็กชายนัทธวัฒน์ คนเล ม. 1/14 2019-05-17 12:50:51
9. 29427 เด็กชายกิตติธร ย่องลั่น ม. 1/13 2019-05-17 12:50:59
10. 26961 นายอชิรวิชญ์ บุญแต่ง ม. 6/3 2019-05-17 12:51:12
11. 29470 เด็กชายประดิพัทธ์ ดอกไม้ ม. 1/14 2019-05-17 12:51:22
12. 26960 นายสุวิจักขณ์ พงศาหิรัญ ม. 6/4 2019-05-17 12:51:33
13. 26537 นายภาณุพงศ์ รัตนวิจิตร ม. 6/4 2019-05-17 12:52:37
14. 27899 นางสาวณิชกุล มะลิวัลย์ ม. 4/6 2019-05-17 12:52:45
15. 27903 นางสาวธฤษวรรณ หมั่นสมัคร ม. 4/5 2019-05-17 12:52:55
16. 28901 เด็กชายคณุตม์ ปุเรตัง ม. 2/1 2019-05-18 06:54:20
17. 29685 เด็กชายกมลภพ สมุทรานุกูล ม. 1/5 2019-05-23 08:56:59
18. 28200 นายภูสิษฐ์ ลี้ไพโรจน์กุล ม. 4/6 2019-05-23 14:55:30