fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : Student council (ทีมงานสภา ฮาเฮ)

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 27232 นางสาวสโรชา เหลืองอ่อน ม. 5/1 2019-05-21 10:53:42
2. 27191 นายชนาธิป เปลี่ยนโมฬี ม. 5/1 2019-05-21 10:53:57
3. 27160 นายอาณัฐชา วรรณวิจิตร ม. 5/9 2019-05-21 10:54:10
4. 27097 นายอดิศักดิ์ เจษสฤษฎ์ชา ม. 5/9 2019-05-21 10:54:22
5. 27575 นางสาวทนตวรรณ ประทุมเมศร์ ม. 5/9 2019-05-21 10:54:32
6. 27155 นายวิศรุต แทนทด ม. 5/10 2019-05-21 10:54:44
7. 27503 นางสาวธนชนก พลซา ม. 5/8 2019-05-21 10:55:02
8. 27552 นางสาวศศิกานต์ อยู่สําราญ ม. 5/7 2019-05-21 10:55:16
9. 27135 นางสาวอภิญญา ไกรบุตดา ม. 5/3 2019-05-21 10:55:27
10. 27222 นางสาวทยิดา เชื้อเอี่ยม ม. 5/3 2019-05-21 10:55:39
11. 27193 นายเดชาธร จันทน์หอม ม. 5/3 2019-05-21 10:55:55
12. 27201 นายปิยะพงษ์ ปะสิ่งชอบ ม. 5/4 2019-05-21 10:56:10
13. 29261 เด็กชายณภัทร ศิริจันทร์ ม. 2/10 2019-05-21 10:56:20
14. 27229 นางสาวพรพิมล อ่อนระเบียบ ม. 5/4 2019-05-21 10:56:30
15. 27543 นางสาวพรลภัส เกิดศักดิ์สิทธิ์ ม. 5/4 2019-05-21 11:29:34
16. 27755 นางสาว ปราณิสา รักวิเศษ ม. 4/1 2019-05-21 11:30:00
17. 27758 นางสาว พิชามญชุ์ สีทม ม. 4/1 2019-05-21 11:35:05
18. 27128 นางสาววิมลรัตน์ แซ่จิ๋ว ม. 5/2 2019-05-21 11:35:38