fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : หมากรุกจีน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 28561 เด็กชายคณิติน งามเสงี่ยม ม. 3/6 2019-05-17 00:22:51
2. 28563 เด็กชายจิรภัทร ศุภทัศนา ม. 3/6 2019-05-17 00:23:03
3. 28566 เด็กชายธนดล วงค์พึ่ง ม. 3/6 2019-05-17 00:23:15
4. 28568 เด็กชายภัคพล รื่นรมย์ ม. 3/6 2019-05-17 00:23:26
5. 28569 เด็กชายนราวิชญ์ ยินดี ม. 3/6 2019-05-17 00:23:37
6. 28571 เด็กชายปัณณวัฒน์ อินเงิน ม. 3/6 2019-05-17 00:23:47
7. 28575 เด็กชายศราวิน แก้ววิเชียร ม. 3/6 2019-05-17 00:24:00
8. 28577 เด็กชายสรณ์สิริ ศิริเวช ม. 3/6 2019-05-17 00:24:11
9. 28579 เด็กชายสันติภาพ สันตติวงศ์ไชย ม. 3/6 2019-05-17 00:24:19
10. 28580 เด็กชายสุเมธ สมานไทย ม. 3/6 2019-05-17 00:24:29
11. 29417 เด็กชายรัชชานนท์ ศรีสาร ม. 3/6 2019-05-17 00:24:43
12. 29062 เด็กชายเกริกพล จำปาทอง ม. 2/2 2019-05-17 00:24:59
13. 28948 เด็กชายพงศกร งามสม ม. 2/2 2019-05-17 00:25:18
14. 28951 เด็กชายพสธร ปะสิ่งชอบ ม. 2/2 2019-05-17 00:25:27
15. 28705 เด็กชายธีรภัทร์ รื่นรมย์ ม. 3/9 2019-05-17 00:25:38
16. 28931 เด็กหญิงภคนันท์ สำราญฤทุกข์ ม. 2/1 2019-05-17 00:25:47
17. 28620 เด็กชายประสิทธิพร โพธิรักษ์ ม. 3/7 2019-05-17 00:26:00
18. 28605 เด็กชายกรัณย์พล สิทธิบุศย์ ม. 3/7 2019-05-17 00:26:13