fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : หมากรุกจีน ( ครูอัจฉริยา พุทธเวช )


นักเรียนฝึกการจัดตำแหน่งหมากในตาราง
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : หมากรุกจีน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29062 เด็กชายเกริกพล จำปาทอง ม. 3/2 2020-07-07 19:30:03 รอประเมิน
2. 28951 เด็กชายพสธร ปะสิ่งชอบ ม. 3/2 2020-07-08 17:21:35 รอประเมิน
3. 28955 เด็กชายสิทธิพล คุ้มทรัพย์ ม. 3/2 2020-07-09 15:24:04 รอประเมิน
4. 28943 เด็กชายณัฐพล พวงอินทร์ ม. 3/2 2020-07-09 15:25:07 รอประเมิน
5. 28676 นายอาทิตย์ อยู่คง ม. 4/9 2020-07-10 12:46:41 รอประเมิน
6. 28579 นายสันติภาพ สันตติวงศ์ไชย ม. 4/9 2020-07-10 12:47:08 รอประเมิน
7. 28601 นางสาวสุนันทา รังกุพันธ์ ม. 4/8 2020-07-19 14:26:08 รอประเมิน
8. 28596 นางสาวลลิดา มีบุญ ม. 4/8 2020-07-19 14:26:18 รอประเมิน
9. 29205 เด็กหญิงณัฐศิญามณฑน์ แววดี ม. 3/8 2020-07-19 14:27:26 รอประเมิน
10. 29211 เด็กหญิงพิมพ์นารา เสน่ห์ ม. 3/8 2020-07-19 14:27:38 รอประเมิน
11. 29213 เด็กหญิงมานิสา กล้าหาญ ม. 3/8 2020-07-19 14:27:49 รอประเมิน
12. 28733 นางสาวนภัสสร ขาวสะอาด ม. 4/8 2020-07-20 10:31:44 รอประเมิน
13. 29216 เด็กหญิงวศินี เช่นรัมย์ ม. 3/8 2020-07-20 10:32:22 รอประเมิน
14. 30023 นางสาวสิริวรรณ แจ่มจำรูญ ม. 4/8 2020-07-20 20:29:14 รอประเมิน
15. 30327 เด็กชายศาสตรา มีลาภ ม. 1/4 2020-07-23 09:48:59 รอประเมิน
16. 30321 เด็กชายนราธิป จันทร์เขียว ม. 1/4 2020-07-23 09:49:46 รอประเมิน
17. 30319 เด็กชายณัฐภัทร วงศ์ภิญ ม. 1/4 2020-07-23 09:50:56 รอประเมิน
18. 30331 เด็กชายอนพัช อิทะโคตร ม. 1/4 2020-07-23 13:46:33 รอประเมิน