fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ถักเชือกจีน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 28875 นางสาวณัฐกฤตา จันทพิม ม. 6/7 2019-05-16 15:34:04
2. 26770 นางสาวธีราพร ดอกไม้ ม. 6/7 2019-05-16 15:34:58
3. 26862 นางสาวณัฐธิดา ใช้ลิ้ม ม. 6/7 2019-05-16 15:35:24
4. 26607 นางสาวฐิตาภา จันทราประภาเวช ม. 6/7 2019-05-16 15:36:12
5. 27433 นางสาวปรัศนี อดทน ม. 5/7 2019-05-16 15:36:26
6. 27361 นางสาวเกษราภรณ์ ยั่งยืน ม. 5/7 2019-05-16 15:36:51
7. 27388 นางสาวอิศราภรณ์ ประชารุง ม. 5/7 2019-05-16 15:37:08
8. 27379 นางสาวภัทรรินทรา บญชู ม. 5/7 2019-05-16 15:37:39
9. 27288 นางสาวแอนนา เพียรดี ม. 5/7 2019-05-16 15:37:55
10. 29794 เด็กหญิงภัทราพร จันทพิม ม. 1/7 2019-05-16 15:38:14
11. 29783 เด็กหญิงณัฏฐนิชา ฉลอง ม. 1/7 2019-05-16 15:39:00
12. 29796 เด็กหญิงสิรินทรา บุญให้ ม. 1/7 2019-05-16 15:39:20
13. 29799 เด็กหญิงอภิสรา เนาวน์โนนทอง ม. 1/7 2019-05-17 12:36:10
14. 29800 เด็กหญิงอรจิรา บุญอยู่ ม. 1/7 2019-05-17 12:36:35
15. 29802 เด็กหญิงอารยา ชื่นชม ม. 1/7 2019-05-17 12:36:52
16. 26722 นางสาววิภาวี แก้วมะโหสด ม. 6/7 2019-05-18 20:14:48
17. 26871 นางสาวอุทุมพร ภิบาลวงษ์ ม. 6/7 2019-05-18 20:15:10
18. 27377 นางสาวพรทิพย์ ปานประทีป ม. 5/7 2019-05-23 15:28:05