fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : โรงชา ( ครูมุกรินทร์ นิลโกศล )


ถักเชือกลายกระดุม

ถักเชือกลายกระดูกงู

ถักเชือกลาย吉祥结 3แฉก

ถักเชือกลาย 吉祥结 4แฉก
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : โรงชา

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 27155 นายวิศรุต แทนทด ม. 6/10 2020-07-20 15:47:35 รอประเมิน
2. 27503 นางสาวธนชนก พลซา ม. 6/8 2020-07-20 15:48:34 รอประเมิน
3. 27569 นางสาวกชกร ปิ่นสุวรรณ ม. 6/3 2020-07-20 15:49:14 รอประเมิน
4. 27552 นางสาวศศิกานต์ อยู่สําราญ ม. 6/7 2020-07-20 15:49:37 รอประเมิน
5. 27097 นายอดิศักดิ์ เจษสฤษฎ์ชา ม. 6/9 2020-07-20 15:49:54 รอประเมิน
6. 27567 นายอัศวพล อุปมัย ม. 6/9 2020-07-20 15:50:11 รอประเมิน
7. 27575 นางสาวทนตวรรณ ประทุมเมศร์ ม. 6/9 2020-07-20 15:50:49 รอประเมิน
8. 30503 เด็กหญิงบัณฑิตา เกตุแก้ว ม. 1/8 2020-07-22 08:21:50 รอประเมิน
9. 30094 เด็กหญิงกชพร บุญชัยสิทธิ์ ม. 1/13 2020-07-22 14:42:31 รอประเมิน
10. 30508 เด็กหญิงเพ็ญนภา ทองสุข ม. 1/8 2020-07-22 16:58:07 รอประเมิน
11. 30592 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แท่นจินดารัตน์ ม. 1/10 2020-07-22 17:48:07 รอประเมิน
12. 30328 เด็กชายสรรพวัฒน์ วงศ์ยัง ม. 1/4 2020-07-22 19:25:26 รอประเมิน
13. 30318 เด็กชายชุติวัต เม่นขำ ม. 1/4 2020-07-22 19:52:17 รอประเมิน
14. 30332 เด็กชายอภินัทธ์ รื่นรมย์ ม. 1/4 2020-07-22 20:36:25 รอประเมิน
15. 30372 เด็กหญิงเกวลิน กุลบุตร ม. 1/5 2020-07-23 09:11:27 รอประเมิน
16. 30250 เด็กชายสิรภพ วรรณประภา ม. 1/2 2020-07-23 12:07:23 รอประเมิน
17. 30242 เด็กชายธนพล จรีวัตร์ ม. 1/2 2020-07-23 22:25:28 รอประเมิน
18. 30482 เด็กชายบุญยวัฒน์ ค้ำชู ม. 1/8 2020-07-24 17:55:26 รอประเมิน
19. 30375 เด็กหญิงฐิตาพร ศิริกาล ม. 1/5 2020-08-17 08:18:57 รอประเมิน