fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : English is Fun

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 26745 นายนวพัฒน์ วิทยะวรกาญจน์ ม. 6/8 2019-05-16 15:55:42
2. 26814 นางสาวญาณิศา ควรหา ม. 6/6 2019-05-16 15:56:26
3. 28881 นายพิสิษฐ์สรรค์ แก้วพินิจ ม. 6/8 2019-05-16 15:57:47
4. 26556 นางสาวนวรัตน์ หล่อเหลี่ยม ม. 6/8 2019-05-16 15:58:29
5. 26867 นางสาวปริณดา ทิพย์ละมัย ม. 6/8 2019-05-16 15:59:01
6. 26553 นางสาวธัญพิชชา ช่างเหล็ก ม. 6/9 2019-05-16 15:59:26
7. 29451 เด็กหญิงมนทาริน ใจมัน ม. 1/13 2019-05-23 15:45:05
8. 29670 เด็กหญิงนิชญา สมคิด ม. 1/4 2019-05-23 15:47:36
9. 29298 เด็กชายพงศกร ธรรมสนิท ม. 2/11 2019-05-23 15:48:55
10. 29291 เด็กชายกฤตเมธ รื่นรมย์ ม. 2/11 2019-05-23 15:49:47
11. 29296 เด็กชายปวริสร์ จันทรส ม. 2/11 2019-05-23 15:50:23
12. 29475 เด็กชายรัตนทัต สุขสิน ม. 1/14 2019-05-23 15:51:08
13. 29049 เด็กหญิงพีรดา คณฑา ม. 2/4 2019-05-23 15:51:35
14. 29058 เด็กหญิงอรนลิน รุจิรเศรษฐกุล ม. 2/4 2019-05-23 15:52:18
15. 29060 เด็กหญิงอาธิติยา โพธิ์นอก ม. 2/4 2019-05-23 15:53:07
16. 29898 เด็กชายวิชชากร แสงภารา ม. 1/10 2019-05-23 15:53:32
17. 29182 เด็กชายกฤษยากร หัวเมืองราช ม. 2/8 2019-05-24 08:47:15