fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : English Movie Club

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 28671 เด็กชายรชตะ ภิญโญ ม. 3/8 2019-05-17 11:23:31
2. 28683 เด็กหญิงรฐา พงษ์แพทย์ ม. 3/8 2019-05-17 11:23:56
3. 28684 เด็กหญิงรภีพรรณ ทรัพย์ประเสริฐ ม. 3/8 2019-05-17 11:24:14
4. 28668 เด็กชายภานุวัฒน์ เคลือมั่น ม. 3/8 2019-05-17 11:24:28
5. 28664 เด็กชายพงศกร นาวีกุล ม. 3/8 2019-05-17 11:24:52
6. 28689 เด็กหญิงศศิวิมล เกษโกวิท ม. 3/8 2019-05-17 11:25:28
7. 28679 เด็กหญิงชญานันท์ กล้าหาญ ม. 3/8 2019-05-17 11:26:18
8. 29118 เด็กชายศิวกร นุศรีอัน ม. 2/6 2019-05-17 11:26:50
9. 28691 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ มงคลทิพย์ ม. 3/8 2019-05-17 11:27:18
10. 28693 เด็กหญิงอรียา สอนบุตร ม. 3/8 2019-05-17 11:27:40
11. 28667 เด็กชายภาคภูมิ ภูษาทอง ม. 3/8 2019-05-17 11:30:19
12. 28694 เด็กหญิงอารยา สียางนอก ม. 3/8 2019-05-17 11:30:43
13. 28685 เด็กหญิงลลิตา หมั่นการ ม. 3/8 2019-05-17 11:31:05
14. 28373 เด็กหญิงศศิวรรณ เกษโกวิท ม. 3/1 2019-05-17 11:31:36
15. 29886 เด็กชายจิตติพัฒน์ เทพศรี ม. 1/10 2019-05-17 11:31:58
16. 29885 เด็กชายกิตติศักดิ์ แต่งตั้ง ม. 1/10 2019-05-17 11:32:12
17. 29525 เด็กชายธนกฤต อิ่มแจ้ง ม. 1/1 2019-05-17 11:32:29
18. 29891 เด็กชายไตรคุณ กสิกรรม ม. 1/10 2019-05-23 14:28:13