fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : สังคมพาเพลิน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 28555 เด็กหญิงวรกัญญา สุขอยู่ ม. 3/5 2019-05-16 15:28:19
2. 28549 เด็กหญิงภาสินี พูลสวัสดิ์ ม. 3/5 2019-05-16 15:28:37
3. 28544 เด็กหญิงธนัชชา ปลดเปลื้อง ม. 3/5 2019-05-16 15:29:28
4. 29415 เด็กหญิงชนิตา ดีประเสริฐ ม. 3/4 2019-05-16 15:30:20
5. 28557 เด็กหญิงสตรีรัตน์ นพรัตน์ ม. 3/5 2019-05-16 15:30:40
6. 28553 เด็กหญิงรวิสรา วิจิตรฐะพันธ์ ม. 3/5 2019-05-16 15:30:54
7. 28541 เด็กหญิงณัฐกานต์ จำปาทิพย์ ม. 3/5 2019-05-16 15:31:09
8. 28537 เด็กหญิงคัมภีรดา บัวมาก ม. 3/5 2019-05-16 15:31:36
9. 28966 เด็กหญิงปณวรรณ ขอบทอง ม. 2/2 2019-05-16 15:31:51
10. 28971 เด็กหญิงภัคจิรา เสาวคนธ์ ม. 2/2 2019-05-16 15:32:29
11. 28978 เด็กหญิงอมลวรรณ เจนจบ ม. 2/2 2019-05-16 15:32:41
12. 28959 เด็กหญิงกนกพร กุลาเพียร ม. 2/2 2019-05-16 15:32:54
13. 28980 เด็กหญิงอริสา หงษ์เถื่อนทอง ม. 2/2 2019-05-16 15:33:10
14. 28965 เด็กหญิงเนษนภา นาเจริญ ม. 2/2 2019-05-16 15:33:22
15. 28967 เด็กหญิงปลายฟ้า บุญทา ม. 2/2 2019-05-16 15:33:31
16. 28958 เด็กชายอุกกฤษฏ์ มานะ ม. 2/2 2019-05-16 15:34:19
17. 28548 เด็กหญิงภัคจิรา เจริญมี ม. 3/5 2019-05-16 15:35:16
18. 30031 เด็กหญิงภัทรสุดา บุญกว้าง ม. 3/4 2019-05-16 20:01:33