fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : แบดมินตัน ( ครูเฉลย บุญช่วยเหลือ )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : แบดมินตัน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 27318 นายสุรเชษฐ์ ยินดี ม. 6/9 2020-07-07 08:19:57 รอประเมิน
2. 29400 นายวรทัต วงศ์มาก ม. 6/9 2020-07-08 15:43:23 รอประเมิน
3. 29633 เด็กหญิงพิชาณิกา สัพโส ม. 2/3 2020-07-13 11:44:30 รอประเมิน
4. 30149 เด็กหญิงสิริกร แซ่ตั้ง ม. 1/14 2020-07-22 06:14:03 รอประเมิน
5. 30146 เด็กหญิงมนัสนันท์ เมตตากิจไพศาล ม. 1/14 2020-07-22 06:46:35 รอประเมิน
6. 30262 เด็กหญิงปาณิศา เสิดขุนทด ม. 1/2 2020-07-22 07:24:23 รอประเมิน
7. 30529 เด็กชายวรุตย์ สิงห์ทอง ม. 1/9 2020-07-22 07:40:55 รอประเมิน
8. 30212 เด็กหญิงชนากานต์ กองสุข ม. 1/1 2020-07-22 07:41:43 รอประเมิน
9. 30542 เด็กหญิงนันท์นภัส แป้นรินทร์ ม. 1/9 2020-07-22 07:49:44 รอประเมิน
10. 30471 เด็กหญิงโสรญา เพชรโต ม. 1/7 2020-07-22 08:01:53 รอประเมิน
11. 30497 เด็กหญิงจารุวรรณ อายุยืน ม. 1/8 2020-07-22 08:21:00 รอประเมิน
12. 30456 เด็กหญิงฐิตาภา ช้างน้อย ม. 1/7 2020-07-22 08:21:20 รอประเมิน
13. 30495 เด็กหญิงกมลพรรณ สายกรสุน ม. 1/8 2020-07-22 08:21:31 รอประเมิน
14. 30491 เด็กชายสรทัช หังโส ม. 1/8 2020-07-22 08:39:36 รอประเมิน
15. 30245 เด็กชายธีรพงศ์ แทนทด ม. 1/2 2020-07-22 08:41:05 รอประเมิน
16. 30569 เด็กชายวรภัทร พูลเปี่ยม ม. 1/10 2020-07-22 09:47:27 รอประเมิน
17. 30559 เด็กชายเดือน โดน ม. 1/10 2020-07-22 09:59:58 รอประเมิน
18. 30478 เด็กชายธนโชติ ผ่องศรี ม. 1/8 2020-07-22 12:07:51 รอประเมิน
19. 27486 นางสาวสุภาวดี ใจเย็น ม. 6/7 2020-08-04 09:43:22 รอประเมิน
20. 28906 เด็กชายพศุตม์ อาภรณ์รัตน์ ม. 3/1 2020-08-13 15:21:13 รอประเมิน
21. 28908 เด็กชายรชต พงษ์สุข ม. 3/1 2020-08-13 15:21:24 รอประเมิน
22. 28911 เด็กชายศตธน รัตนเกตุ ม. 3/1 2020-08-13 15:21:34 รอประเมิน