fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : แบดมินตัน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 29461 เด็กหญิงอิสรีย์ นันทไมยกุล ม. 1/13 2019-05-17 07:26:30
2. 29454 เด็กหญิงสิรภัสณ์ ชัยพานิช ม. 1/13 2019-05-17 07:27:20
3. 29350 เด็กหญิงปิยนุช วงศ์คงดี ม. 2/12 2019-05-17 08:44:26
4. 29211 เด็กหญิงพิมพ์นารา เสน่ห์ ม. 2/8 2019-05-17 08:44:54
5. 29348 เด็กหญิงนวรัตน์ จันทประโชติ ม. 2/12 2019-05-17 08:45:33
6. 29355 เด็กหญิงศรันย์พร วินัยกุล ม. 2/12 2019-05-17 08:46:02
7. 29345 เด็กหญิงณิชากร ยินดี ม. 2/12 2019-05-17 08:46:39
8. 29633 เด็กหญิงพิชาณิกา สัพโส ม. 1/3 2019-05-17 08:47:08
9. 29353 เด็กหญิงยลรดี นนทราช ม. 2/12 2019-05-17 08:49:29
10. 28657 เด็กชายณพวีร์ แก้วประเสริฐศรี ม. 3/2 2019-05-17 08:50:17
11. 28394 เด็กชายศุภกิติ์ ชุติมา ม. 3/2 2019-05-17 08:50:52
12. 28389 เด็กชายปุญญพัฒน์ ปรึกษา ม. 3/2 2019-05-17 08:51:20
13. 28388 เด็กชายปรเมศรว์ นามนาค ม. 3/2 2019-05-17 08:51:46
14. 29203 เด็กหญิงณปภา ภักดีงาม ม. 2/8 2019-05-17 08:52:22
15. 29207 เด็กหญิงนันทิกานต์ พบเกษร ม. 2/8 2019-05-17 08:52:54
16. 29205 เด็กหญิงณัฐศิญามณฑน์ แววดี ม. 2/8 2019-05-17 08:53:30
17. 29599 เด็กหญิงศุภลักษณ์ สุขสำราญ ม. 1/2 2019-05-17 08:53:58
18. 29359 เด็กหญิงหลี่หลี ลิ้ม ม. 2/12 2019-05-17 08:59:43
19. 28084 นายพนธกร การดี ม. 4/8 2019-05-23 19:38:15
20. 29763 เด็กหญิงอุษามณี ธนาภรณ์ ม. 1/6 2019-05-27 19:58:56
21. 27318 นายสุรเชษฐ์ ยินดี ม. 5/9 2019-05-31 08:18:30