fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : สุดยอดแฟนพันธุ์แท้วิชาสังคม

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 28003 นางสาวกฤษชนก สุวรรณโชติ ม. 4/3 2019-05-17 15:27:09
2. 28007 นางสาวดวงอร จูมทอง ม. 4/3 2019-05-17 15:28:04
3. 28010 นางสาวปิยะวรรณ ปราณนัทธี ม. 4/3 2019-05-17 15:28:26
4. 28008 นางสาวธีนิดา แก้ววัน ม. 4/4 2019-05-17 15:28:38
5. 28019 นางสาวอติกานต์ นกน้อย ม. 4/10 2019-05-17 15:29:27
6. 29026 เด็กชายชัยชนะ สุนทร ม. 2/4 2019-05-23 11:51:47
7. 29027 เด็กชายชินาธิป ปัญญายิ่ง ม. 2/4 2019-05-23 11:52:04
8. 29036 เด็กชายวงศธร จงกสิกรรม ม. 2/4 2019-05-23 11:52:27
9. 29053 เด็กหญิงวรันธร จันทรสูตร์ ม. 2/4 2019-05-23 11:52:50
10. 29173 เด็กหญิงนิสากร ดีการ ม. 2/7 2019-05-23 11:54:33
11. 28431 เด็กชายธนาธิป ลูกนก ม. 3/3 2019-05-23 15:01:33
12. 28427 เด็กชายจักรภัทร์ ใจบุญ ม. 3/3 2019-05-23 15:01:33
13. 29069 เด็กชายพงศพัศ เพ็งศรี ม. 2/5 2019-05-23 15:11:18
14. 29063 เด็กชายชลธาร เฟื่องสูงเนิน ม. 2/5 2019-05-23 15:15:04
15. 29075 เด็กชายศิรศักดิ์ รักเชื้อชาติ ม. 2/5 2019-05-23 15:15:24
16. 29066 เด็กชายนัทธภูมิ นิสัยซื่อ ม. 2/5 2019-05-23 15:16:38
17. 29068 เด็กชายปัณณวิช จิตต์เอื้อ ม. 2/5 2019-05-23 15:18:48
18. 29073 เด็กชายระพีพัฒน์ สุขประเสริฐ ม. 2/5 2019-05-23 15:19:14
19. 29012 เด็กหญิงปิยากร บุตรชน ม. 2/3 2019-06-20 07:55:36
20. 29165 เด็กหญิงญาณิศา แจ้งเอี่ยม ม. 2/7 2019-06-20 07:55:56
21. 29248 เด็กหญิงธนพร หะระรัตน์ ม. 2/9 2019-06-20 07:56:22
22. 30035 เด็กหญิงทวีติยา รักชม ม. 2/5 2019-06-20 07:56:49
23. 28896 นางสาวจุฑาทิพย์ ชีสกุล ม. 6/10 2019-06-20 07:57:09
24. 28899 นางสาวพิมพ์วิภา ถนอมวงศ์ ม. 6/10 2019-06-20 07:57:59
25. 29384 นางสาวสุชานาถ สุวรรณ์ ม. 6/10 2019-06-20 07:58:31
26. 29259 เด็กหญิงสุชาวดี เจริญรวย ม. 2/9 2019-08-07 11:15:02