fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : สุดยอดแฟนพันธุ์แท้วิชาสังคม ( ครูเตือนใจ สมคิด )


ทำกรอบรูปเกมจิ๊กซอว์
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : สุดยอดแฟนพันธุ์แท้วิชาสังคม

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30005 นางสาวอาทิตตยา ซองวงศ์ษา ม. 5/8 2020-07-27 09:03:08 รอประเมิน
2. 30001 นางสาวณัฐฐินันท์ จงสันติ ม. 5/8 2020-07-27 09:04:04 รอประเมิน
3. 29997 นางสาวเกสรา ผ่องมณี ม. 5/8 2020-07-27 09:09:24 รอประเมิน
4. 30011 นางสาวฟ้ารุ่ง วงศ์สุก ม. 5/10 2020-07-27 09:12:25 รอประเมิน
5. 27367 นางสาวณัฐนรี สุวรรณารายณ์ ม. 6/3 2020-07-27 10:41:10 รอประเมิน
6. 28081 นายนาธาน พานนนท์ ม. 5/8 2020-07-27 10:44:33 รอประเมิน
7. 29073 เด็กชายระพีพัฒน์ สุขประเสริฐ ม. 3/5 2020-07-27 12:45:15 รอประเมิน
8. 29075 เด็กชายศิรศักดิ์ รักเชื้อชาติ ม. 3/5 2020-07-27 12:49:03 รอประเมิน
9. 29063 เด็กชายชลธาร เฟื่องสูงเนิน ม. 3/5 2020-07-27 12:49:27 รอประเมิน
10. 29068 เด็กชายปัณณวิช จิตต์เอื้อ ม. 3/5 2020-07-27 12:49:39 รอประเมิน
11. 29068 เด็กชายปัณณวิช จิตต์เอื้อ ม. 3/5 2020-07-27 12:49:46 รอประเมิน
12. 29081 เด็กชายอัษฎาวุธ ไชยศรีจันทร์ ม. 3/5 2020-07-27 12:51:42 รอประเมิน
13. 29230 เด็กชายธีรภัทร ถนอมธีระนันท์ ม. 3/5 2020-07-27 13:29:25 รอประเมิน
14. 29061 เด็กชายกิตติพัฒน์ จันทวาท ม. 3/5 2020-07-27 15:07:58 รอประเมิน
15. 29076 เด็กชายสงกรานต์ พิรมรัมย์ ม. 3/5 2020-07-27 18:32:10 รอประเมิน
16. 29069 เด็กชายพงศพัศ เพ็งศรี ม. 3/5 2020-07-28 18:46:00 รอประเมิน
17. 29078 เด็กชายหิรัญ ถนอมวงค์ ม. 3/5 2020-07-28 18:46:00 รอประเมิน