fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : Robot World ( ครูทรงชัย เย็นสนาน )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : Robot World

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30236 เด็กชายชายยศ ศรีหงษ์ ม. 1/2 2020-07-23 07:39:24 รอประเมิน
2. 30357 เด็กชายเตวิช นพวรรณ ม. 1/5 2020-07-23 09:30:50 รอประเมิน
3. 30283 เด็กชายณัฐวุฒิ หาญกล้า ม. 1/3 2020-07-23 13:09:39 รอประเมิน
4. 29685 เด็กชายกมลภพ สมุทรานุกูล ม. 2/5 2020-07-24 07:24:39 รอประเมิน
5. 29079 เด็กชายอนุทัย แสงปิ่นทอง ม. 3/5 2020-07-27 10:24:45 รอประเมิน
6. 29077 เด็กชายสุพศิน มากโฉม ม. 3/5 2020-07-27 10:24:48 รอประเมิน
7. 29661 เด็กชายอภิธน อิศรานุวัตร ม. 2/4 2020-07-27 13:54:36 รอประเมิน
8. 29299 เด็กชายภาณุพงศ์ งามเสงี่ยม ม. 3/11 2020-07-28 15:20:52 รอประเมิน
9. 29470 เด็กชายประดิพัทธ์ ดอกไม้ ม. 2/14 2020-07-28 16:30:35 รอประเมิน
10. 29467 เด็กชายนัทธวัฒน์ คนเล ม. 2/14 2020-07-28 16:31:19 รอประเมิน
11. 29528 เด็กชายเปรม ปิติธีรภาพ ม. 2/1 2020-07-28 17:13:39 รอประเมิน
12. 29466 เด็กชายเทียนสว่าง ซื่อตรง ม. 2/14 2020-07-28 17:16:24 รอประเมิน
13. 30287 เด็กชายพงศ์พล เพิ่มพูล ม. 1/3 2020-07-29 08:13:53 รอประเมิน
14. 30285 เด็กชายธีรภัทร งามเสงี่ยม ม. 1/3 2020-07-29 08:33:52 รอประเมิน
15. 29689 เด็กชายจิรพงษ์ เกตุสอาด ม. 2/5 2020-07-29 11:08:07 รอประเมิน
16. 29696 เด็กชายพพร ปัทมสุขสุคนธ์ ม. 2/5 2020-07-29 11:09:02 รอประเมิน
17. 29702 เด็กชายวทันยู ตรึกตรอง ม. 2/5 2020-07-29 11:10:39 รอประเมิน
18. 29686 เด็กชายกิตติพงษ์ ใคร่ครวญ ม. 2/5 2020-07-29 11:12:14 รอประเมิน
19. 28336 นายกิตติพศ สุทธิประภา ม. 4/1 2020-07-30 12:48:34 รอประเมิน