fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : Robot World

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 29506 เด็กชายฟินน์ ยาคอบ ฮาร์ก ม. 1/12 2019-05-17 09:02:35
2. 29293 เด็กชายกันต์ธีร์ พูนสวัสดิ์พงศ์ ม. 2/11 2019-05-17 09:02:49
3. 28336 เด็กชายกิตติพศ สุทธิประภา ม. 3/1 2019-05-17 09:03:04
4. 29572 เด็กชายพชรพล อินป้อ ม. 1/1 2019-05-17 09:03:15
5. 29028 เด็กชายชุติเดช ฉายาชวลิต ม. 2/4 2019-05-17 09:03:34
6. 29032 เด็กชายนัทภูมิ วงศ์แวว ม. 2/4 2019-05-17 09:03:44
7. 28912 เด็กชายศุภชฏฐ์ ฐานะกิจ ม. 2/1 2019-05-17 09:04:04
8. 29117 เด็กชายศรชัย เฉลิมพลวรรณคดี ม. 2/6 2019-05-17 09:04:17
9. 28911 เด็กชายศตธน รัตนเกตุ ม. 2/1 2019-05-17 09:04:34
10. 28910 เด็กชายวีรภัทร รัตนวิจิตร ม. 2/1 2019-05-17 09:04:46
11. 28906 เด็กชายพศุตม์ อาภรณ์รัตน์ ม. 2/1 2019-05-17 09:05:00
12. 28907 เด็กชายยุคนธร คณฑา ม. 2/1 2019-05-17 09:05:09
13. 28674 เด็กชายสุรณัฎฐ์ ประสมทรัพย์ ม. 3/8 2019-05-17 09:05:19
14. 28703 เด็กชายธนภัทร ผสมทรัพย์ ม. 3/9 2019-05-17 09:05:49
15. 28676 เด็กชายอาทิตย์ อยู่คง ม. 3/8 2019-05-17 09:06:00
16. 29299 เด็กชายภาณุพงศ์ งามเสงี่ยม ม. 2/11 2019-05-17 09:15:27
17. 29507 เด็กชายรณกร ธเนศรธรรมคุณ ม. 1/12 2019-05-17 09:16:25
18. 29696 เด็กชายพพร ปัทมสุขสุคนธ์ ม. 1/5 2019-05-17 12:28:28