fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : Math For Fun ( ครูอังคณา กรีณะรา )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : Math For Fun

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29558 เด็กหญิงวิมลสิริ สอิงทอง ม. 2/1 2020-07-10 16:23:55 รอประเมิน
2. 29542 เด็กหญิงเขมิสรา เสาร์เงิน ม. 2/1 2020-07-10 16:24:17 รอประเมิน
3. 28140 นางสาวปการัง เพชร์ฉ่ำ ม. 5/10 2020-07-10 16:24:41 รอประเมิน
4. 28147 นางสาวศศิ ยวดยิ่ง ม. 5/9 2020-07-10 16:24:47 รอประเมิน
5. 28113 นางสาวภิชชานิการ์ ปลิดทุกข์ภัย ม. 5/10 2020-07-10 16:24:57 รอประเมิน
6. 27839 นางสาวธณาภรณ์ ไหวพริบ ม. 5/10 2020-07-10 16:25:06 รอประเมิน
7. 28112 นางสาวบัณฑิตา สำเร็จ ม. 5/10 2020-07-10 16:25:18 รอประเมิน
8. 28111 นางสาวนันทิยา งามวงค์ ม. 5/10 2020-07-10 16:30:02 รอประเมิน
9. 29563 เด็กหญิงอุทัยวรรณ ช่างเหล็ก ม. 2/1 2020-07-22 07:38:28 รอประเมิน
10. 29552 เด็กหญิงพรธิมา วาภพ ม. 2/1 2020-07-22 07:38:39 รอประเมิน
11. 29660 เด็กชายสืบพงศ์ ลิ้มพีรพงศ์ ม. 2/4 2020-07-27 09:41:11 รอประเมิน
12. 29606 เด็กชายชิดภากร ชลมหาสวัสดิ์ ม. 2/3 2020-07-27 09:42:22 รอประเมิน
13. 29652 เด็กชายปิติ รอดเชียง ม. 2/4 2020-07-27 09:43:11 รอประเมิน
14. 28110 นางสาวนันท์นภัส สายกล้า ม. 5/3 2020-07-27 09:56:00 รอประเมิน
15. 29452 เด็กหญิงยมลภัทร ศักดิ์ติมงคล ม. 2/13 2020-07-27 10:04:51 รอประเมิน
16. 29460 เด็กหญิงอมรรัตน์ ชูผกา ม. 2/13 2020-07-27 10:06:14 รอประเมิน
17. 29462 เด็กชายเคส กมล สเลเตอร์ ม. 2/14 2020-07-27 10:17:03 รอประเมิน
18. 29564 เด็กชายกฤตเมธ มีผล ม. 2/2 2020-08-13 14:57:17 รอประเมิน
19. 27810 นางสาวภัสรา คิมหันต์มาลา ม. 5/10 2020-08-13 15:48:17 รอประเมิน