fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : สติ๊กเกอร์ ( ครูโกมล ชัยเจริญศิลป์ )


ออกแบบตัวหนังสือภาษาไทย

ออกแบบตัวหนังสือภาษาอังกฤษ

ตัดสติ๊กเกอร์ตามแบบราศีของตัวเอง

ออกแบบเลขประจำตัวนักเรียน

ตัดสติ๊กเกอร์ตามแบบในหลวงรัชกาลที่9

ติดภาพแสดงผลงาน
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : สติ๊กเกอร์

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30298 เด็กหญิงปัณฑิตา ทองศิริ ม. 1/3 2020-07-22 00:09:53 รอประเมิน
2. 30307 เด็กหญิงวชิรญาณ์ เบาจิตต์ ม. 1/3 2020-07-22 00:16:08 รอประเมิน
3. 30523 เด็กชายปฐพี หาญกล้า ม. 1/9 2020-07-22 01:24:29 รอประเมิน
4. 30288 เด็กชายพจน์ภิญโญ ศรีธรรมวิจิตร ม. 1/3 2020-07-22 05:31:47 รอประเมิน
5. 30268 เด็กหญิงวริศรา วงศ์นพรัตน์ ม. 1/2 2020-07-22 06:51:12 รอประเมิน
6. 30274 เด็กชายคณาธิป จงเเจ้งกลาง ม. 1/3 2020-07-22 07:39:14 รอประเมิน
7. 30264 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ใจงาม ม. 1/2 2020-07-22 07:46:27 รอประเมิน
8. 30535 เด็กหญิงญาณี พัดขุน ม. 1/9 2020-07-22 07:46:39 รอประเมิน
9. 30578 เด็กหญิงณิชาภัทร เหมือนโพธิ์ ม. 1/9 2020-07-22 07:47:30 รอประเมิน
10. 30095 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เสาวคนธ์ ม. 1/13 2020-07-22 08:04:13 รอประเมิน
11. 30091 เด็กชายเมธัส หวังประเสริฐ ม. 1/13 2020-07-22 08:04:48 รอประเมิน
12. 30089 เด็กชายภูมิภัทร เสน่ห์ ม. 1/13 2020-07-22 08:05:39 รอประเมิน
13. 30379 เด็กหญิงนันทกานต์ ครั่งฝา ม. 1/5 2020-07-22 08:56:30 รอประเมิน
14. 30120 เด็กชายชนาดล บุญจันทร์ ม. 1/14 2020-07-22 09:50:13 รอประเมิน
15. 30291 เด็กชายรชต มงคลเอี่ยม ม. 1/3 2020-07-22 09:58:11 รอประเมิน
16. 30416 เด็กหญิงนริสรา สิ้นเคราะห์ ม. 1/6 2020-07-22 13:02:23 รอประเมิน
17. 30521 เด็กชายนุฌากร นุษศิริ ม. 1/9 2020-07-22 13:03:10 รอประเมิน
18. 30550 เด็กหญิงศุภารัตน์ บุญเรือง ม. 1/9 2020-07-22 21:21:48 รอประเมิน
19. 28650 นายกนกพล หาทรัพย์ ม. 4/9 2020-08-07 16:27:46 รอประเมิน
20. 28660 นายธนภัทร เนติพัฒน์ ม. 4/9 2020-08-07 16:27:59 รอประเมิน
21. 29203 เด็กหญิงณปภา ภักดีงาม ม. 3/8 2020-08-19 10:38:15 รอประเมิน
22. 29212 เด็กหญิงภาวินี ช่างเหล็ก ม. 3/8 2020-08-19 10:38:58 รอประเมิน