fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : Dancers และนาฏศิลป์ไทย-สากล

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 26751 นายวรากร แววดี ม. 6/10 2019-05-16 15:08:20
2. 29175 เด็กหญิงพัชรินทร์ ทั่งทอง ม. 2/7 2019-05-16 15:28:40
3. 29168 เด็กหญิงณัฐฐิรา ผาสุข ม. 2/7 2019-05-16 15:37:11
4. 29174 เด็กหญิงพรทิพย์ ประภาวดี ม. 2/7 2019-05-16 15:37:30
5. 29868 เด็กหญิงกมลพัชร รุ่งเรือง ม. 1/9 2019-05-21 11:28:18
6. 29865 เด็กชายเสกข์ บัวทิพย์ ม. 1/9 2019-05-21 11:52:56
7. 29866 เด็กชายอดิศร เลาเลิศ ม. 1/9 2019-05-21 11:52:57
8. 29857 เด็กชายภณพ งามเสงี่ยม ม. 1/9 2019-05-21 11:55:33
9. 29882 เด็กหญิงอมลรดา จันทสิทธิ์ ม. 1/9 2019-05-22 07:25:24
10. 29871 เด็กหญิงคิว แสง ม. 1/9 2019-05-22 07:26:47
11. 29745 เด็กหญิงณัฐชา สิทธิปล้อง ม. 1/6 2019-05-22 15:51:50
12. 29709 เด็กหญิงจันทัปปภา พรมเทา ม. 1/5 2019-05-23 08:59:13
13. 29695 เด็กชายบุญฤทธิ์ ลีสุริยาภรณ์ ม. 1/5 2019-05-23 09:01:26
14. 29873 เด็กหญิงเจนจิรา พุ่มพวง ม. 1/9 2019-05-23 16:18:36
15. 29741 เด็กชายอานนท์ ภูสำรอง ม. 1/6 2019-05-28 15:42:23
16. 29169 เด็กหญิงทิพปภา ทันงาม ม. 2/7 2019-06-20 15:05:19