fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ช่างพื้นฐาน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 28984 เด็กชายณรงค์เกียรติ อ่อนสำลี ม. 2/3 2019-05-17 09:51:21
2. 28992 เด็กชายรัชพล ประกอบผล ม. 2/3 2019-05-17 09:52:11
3. 28983 เด็กชายณคภัค มะลิวัลย์ ม. 2/3 2019-05-17 09:52:54
4. 28986 เด็กชายณัฐวิชฌา อารอบ ม. 2/3 2019-05-17 09:53:50
5. 29812 เด็กชายปุญญพัฒน์ ฉิมฉ่ำ ม. 1/8 2019-05-17 09:54:37
6. 29112 เด็กชายพุฒิพงศ์ เจริญรวย ม. 2/6 2019-05-17 09:55:40
7. 29725 เด็กชายกิตติกวิน สุขผลิน ม. 1/6 2019-05-17 09:56:32
8. 28473 เด็กชายธนพงศ์ จินทศร ม. 3/4 2019-05-17 09:57:16
9. 28343 เด็กชายธีรพงค์ เห็นงาม ม. 3/1 2019-05-17 09:58:03
10. 28631 เด็กหญิงชลดา บุญเมือง ม. 3/7 2019-05-17 09:58:46
11. 28640 เด็กหญิงพรรณนิภา กล้าหาญ ม. 3/7 2019-05-17 09:59:21
12. 28643 เด็กหญิงรุ่งฟ้า แซ่ตั้ง ม. 3/7 2019-05-17 09:59:58
13. 28636 เด็กหญิงธนัชชา กิจจานนท์ ม. 3/7 2019-05-17 10:00:45
14. 29879 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ธนาภรณ์ ม. 1/9 2019-05-17 10:05:01
15. 29880 เด็กหญิงพิมพ์นิภา สมมาตร ม. 1/9 2019-05-17 10:05:38
16. 29070 เด็กชายมกรธวัช บัวแก้ว ม. 2/5 2019-05-17 10:09:28
17. 29125 เด็กชายชุษณะ บำรุง ม. 2/6 2019-05-17 10:10:18
18. 29242 เด็กชายอภิรักษ์ ประมวล ม. 2/9 2019-05-21 08:20:19