fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : Vietnam Pop

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 29286 เด็กหญิงสลิลทิพย์ กล้าหาญ ม. 2/10 2019-05-17 18:18:27
2. 29274 เด็กหญิงณภัทร แซ่อึ๊ง ม. 2/10 2019-05-17 18:18:53
3. 28147 นางสาวศศิ ยวดยิ่ง ม. 4/9 2019-05-22 18:22:54
4. 27836 นางสาวกฤษณา ภู่ภูสิทธิ์ ม. 4/9 2019-05-22 18:23:55
5. 28104 นางสาวชนิกานต์ วงศ์เขาอ่อน ม. 4/9 2019-05-22 18:24:39
6. 27863 นางสาววีรยา สิทธิพงษ์ ม. 4/9 2019-05-22 18:25:23
7. 27867 นางสาวอรวรา ต้านภัย ม. 4/7 2019-05-22 18:26:03
8. 27839 นางสาวธณาภรณ์ ไหวพริบ ม. 4/10 2019-05-22 18:26:40
9. 28140 นางสาวปการัง เพชร์ฉ่ำ ม. 4/10 2019-05-22 18:27:11
10. 27891 นายอัครวินท์ เนินคีรี ม. 4/10 2019-05-22 18:27:39
11. 27927 นายทินภัทร ประเสริฐธรรม ม. 4/9 2019-05-22 18:28:39
12. 27942 นายสุรกริช หรรษภิญโญ ม. 4/10 2019-05-22 18:29:12
13. 27929 นายธีรภัทร เอี่ยมใจ ม. 4/10 2019-05-22 18:30:45
14. 27834 นายอรรถพล เดชศรี ม. 4/9 2019-05-22 18:32:28
15. 29108 เด็กชายนันทิพัฒน์ กองทรัพย์ ม. 2/6 2019-05-27 15:42:06
16. 29120 เด็กชายเสกสันต์ เชื้อบำรุง ม. 2/6 2019-05-27 15:43:06