fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : โสตทัศนศึกษา ( ครูอิทธิพงษ์ เอกวงษา )


เรียนทฤษฏี และลงมือปฏิบัติ

ภาคปฏิบัติ

ภาคปฏิบัติ

ภาคปฏิบัติ
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : โสตทัศนศึกษา

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30610 นางสาวปาริฉัตร ลีวงศ์เจริญ ม. 4/4 2020-07-26 23:59:54 รอประเมิน
2. 30608 นางสาวกันณิกา ทิพย์วงษ์ทอง ม. 4/4 2020-07-27 00:01:41 รอประเมิน
3. 30616 นางสาวอัญชสา สุวรรณนาคะ ม. 4/4 2020-07-27 00:02:12 รอประเมิน
4. 28647 นางสาวอรปรียา ประกอบผล ม. 4/7 2020-07-27 00:02:47 รอประเมิน
5. 30614 นางสาวอร สุทธิจักร ม. 4/4 2020-07-27 00:03:10 รอประเมิน
6. 28634 นางสาวณัฐณิชา ห่มซ้าย ม. 4/7 2020-07-27 00:03:14 รอประเมิน
7. 28625 นายวีรภัทร งามเสงี่ยม ม. 4/8 2020-07-27 00:08:36 รอประเมิน
8. 28398 นางสาวกมลพรรณ พงษ์แพทย์ ม. 4/8 2020-07-27 00:08:59 รอประเมิน
9. 28642 นางสาวภาณุมาศ รุ่งแสงภาณุมาศ ม. 4/8 2020-07-27 00:09:40 รอประเมิน
10. 28641 นางสาวพิชญธิดา ห้วงศิลา ม. 4/8 2020-07-27 00:10:21 รอประเมิน
11. 28632 นางสาวญาณิศา ธนาภรณ์ ม. 4/8 2020-07-27 00:11:06 รอประเมิน
12. 28586 นางสาวชัชฎาภรณ์ วงศ์เกษร ม. 4/8 2020-07-27 00:11:19 รอประเมิน
13. 30632 นางสาวนฤมล สัตย์ซื่อ ม. 4/7 2020-07-27 00:12:16 รอประเมิน
14. 28402 นางสาวเจสิริญ ทองวิเศษ ม. 4/8 2020-07-27 00:15:07 รอประเมิน
15. 29612 เด็กชายรวีโรจน์ เอกวงษา ม. 2/3 2020-07-27 09:18:34 รอประเมิน
16. 30612 นางสาวพรธีรา สันทัสนมงคล ม. 4/4 2020-07-27 10:18:12 รอประเมิน
17. 28646 นางสาวสุวิบุญ ใจด้วง ม. 4/4 2020-07-27 10:20:57 รอประเมิน
18. 28565 นายฐาปนา ศรีนวล ม. 4/8 2020-07-31 08:23:07 รอประเมิน