fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : โสตทัศนศึกษา

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 28979 เด็กหญิงอรยา คำคง ม. 2/2 2019-05-17 12:31:36
2. 28961 เด็กหญิงชนมน โกศลบุญมี ม. 2/2 2019-05-17 12:31:59
3. 28960 เด็กหญิงกนกพร บัวสอาด ม. 2/2 2019-05-17 12:32:25
4. 28970 เด็กหญิงภวรัญชน์ สุประดิษฐ์สกุล ม. 2/2 2019-05-17 12:32:45
5. 29480 เด็กหญิงณฤดี ปรีดาธนะกุล ม. 1/14 2019-05-17 12:59:52
6. 29487 เด็กหญิงนฤมล ศักดิ์ติมงคล ม. 1/14 2019-05-17 13:02:24
7. 29468 เด็กชายปพน ชลเสถียร ม. 1/14 2019-05-17 13:06:22
8. 29478 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เหลาพร ม. 1/14 2019-05-17 13:08:43
9. 29471 เด็กชายพงศธร พิทักษ์ธรรม ม. 1/14 2019-05-17 13:10:07
10. 29612 เด็กชายรวีโรจน์ เอกวงษา ม. 1/3 2019-05-17 13:10:07
11. 28625 เด็กชายวีรภัทร งามเสงี่ยม ม. 3/7 2019-05-17 13:10:42
12. 28628 เด็กหญิงกัญญาวีร์ งานดี ม. 3/7 2019-05-17 13:11:05
13. 29418 เด็กหญิงวรวลัญช์ แสวงชน ม. 3/7 2019-05-17 13:11:24
14. 28638 เด็กหญิงนิชานันท์ ยั่งยืน ม. 3/7 2019-05-17 13:11:47
15. 28646 เด็กหญิงสุวิบุญ ใจด้วง ม. 3/7 2019-05-17 13:12:18
16. 28641 เด็กหญิงพิชญธิดา ห้วงศิลา ม. 3/7 2019-05-17 13:24:30
17. 28642 เด็กหญิงภาณุมาศ รุ่งแสงภาณุมาศ ม. 3/7 2019-05-17 13:25:06
18. 28968 เด็กหญิงเปรมสิณี ลีกุดเลาะ ม. 2/2 2019-06-29 09:38:43