fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : สภานักเรียน Student Council H.

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 27156 นายศุภวิชญ์ ดาวสุข ม. 5/8 2019-05-17 12:07:49
2. 27148 นายพีรณัฐ ใจใส ม. 5/9 2019-05-21 11:33:25
3. 28191 นาย ณัฐนันท์ พูลประดิษฐ์ ม. 4/1 2019-05-21 11:33:46
4. 28193 นาย เดชาวัต เจริญมาก ม. 4/1 2019-05-21 11:34:05
5. 27238 นางสาวเอมอร ดียืด ม. 5/4 2019-05-21 11:35:06
6. 27280 นางสาวปุทิตตา ใจเย็น ม. 5/4 2019-05-21 11:35:28
7. 27545 นางสาวพัชญาภา สุทธิสถิตย์ ม. 5/4 2019-05-21 11:36:31
8. 27245 นายธนกร จรัสวิมล ม. 5/4 2019-05-21 11:37:17
9. 27430 นางสาวนิรุชา เผือกผ่อง ม. 5/7 2019-05-21 11:37:30
10. 27583 นางสาวพิรดาพร ฟุ้งมาก ม. 5/3 2019-05-21 11:37:41
11. 27119 นางสาวบัณฑิตา สุนทรเวชพงษ์ ม. 5/3 2019-05-21 11:37:54
12. 27176 นางสาวพจนา เชสูงเนิน ม. 5/4 2019-05-21 11:38:04
13. 29264 เด็กชายธีรภัทร สุพิทยานันท์ ม. 2/10 2019-05-21 11:38:20
14. 27569 นางสาวกชกร ปิ่นสุวรรณ ม. 5/3 2019-05-21 11:38:29
15. 28189 นายกมล ตั้งสงบ ม. 4/5 2019-05-21 11:39:08
16. 28121 นายธนภัทร คงสมบูรณ์ ม. 4/7 2019-05-21 11:39:19
17. 28209 นางสาว นวรัตน์ ถึงรัตน์ ม. 4/1 2019-05-21 11:39:36
18. 28169 นางสาว ณัฏฐณิชา ค้ำจุน ม. 4/1 2019-05-21 11:40:00
19. 27765 นางสาว สุวภัทร สุวรรณโชติ ม. 4/1 2019-05-23 13:11:52
20. 27766 นางสาว อชิรญา สวรรค์ขวัญ ม. 4/1 2019-05-23 13:12:11