fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : Science Show(การแสดงทางวิทยาศาสตร์)

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 27813 นางสาวลักษิกา บุญยั่งยืน ม. 4/3 2019-05-16 14:52:20
2. 27792 นางสาวชาลิสา บุญเกิด ม. 4/3 2019-05-16 14:52:52
3. 27789 นางสาวกุลิสรา จิตรภิรมย์ ม. 4/3 2019-05-16 14:53:09
4. 27796 นางสาวณัฐชา หูชัยสงค์ ม. 4/3 2019-05-16 14:53:22
5. 27901 นางสาวณิชากร เอ็นดูราษฎร์ ม. 4/3 2019-05-16 14:53:35
6. 27816 นางสาวสรินญา งามฉวี ม. 4/3 2019-05-16 14:53:51
7. 27791 นางสาวชลิตา บุญก่อเกื้อ ม. 4/5 2019-05-16 14:54:12
8. 27961 นางสาวพงศ์สุลี เจริญศึกษา ม. 4/5 2019-05-16 14:55:15
9. 27953 นางสาวชาลิณี อ่ำสอาด ม. 4/5 2019-05-16 14:55:39
10. 28012 นางสาววรัญญา ช่างเหล็ก ม. 4/5 2019-05-16 14:55:57
11. 28011 นางสาวเยาวพา ศรีหงษ์ ม. 4/8 2019-05-16 14:56:21
12. 28015 นางสาวสุทินา หาญกล้า ม. 4/5 2019-05-16 14:56:31
13. 29999 นางสาวชลธิชา โอทาน ม. 4/8 2019-05-16 14:56:50
14. 29998 นางสาวขวัญณภัทร คงคาวงศ์ ม. 4/8 2019-05-16 14:58:06
15. 29997 นางสาวเกสรา ผ่องมณี ม. 4/8 2019-05-16 14:58:31
16. 27806 นางสาวพัชรี กายนาคา ม. 4/4 2019-05-16 14:59:21
17. 27956 นางสาวณัฐณิชา บุญเกิด ม. 4/4 2019-05-16 15:00:45