fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : Resin Design I

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 26666 นางสาวภาวิณี วงศ์คช ม. 6/9 2019-05-16 15:35:21
2. 26857 นางสาวกัลยรัตน์ ปะสิ่งชอบ ม. 6/9 2019-05-16 15:35:31
3. 28889 นางสาวณิฌาพัตร มูลอาษา ม. 6/9 2019-05-16 15:35:53
4. 28891 นางสาวสลินทิพย์ ทวีชาติ ม. 6/9 2019-05-16 15:36:12
5. 26837 นายธนดล อวยชัย ม. 6/9 2019-05-16 15:36:28
6. 26306 นายจิรกิตติ์ แก้วเขียว ม. 6/9 2019-05-16 15:37:14
7. 26307 นายจิรายุส จันทร์พราหมณ์ ม. 6/9 2019-05-16 15:37:34
8. 26308 นายชยธร มะลิวัลย์ ม. 6/9 2019-05-16 15:37:43
9. 27585 นางสาววสุธิดา ศิริฟองนุกูล ม. 5/1 2019-05-16 15:37:58
10. 27570 นางสาวชญานิศ ตันติชัยวนิช ม. 5/2 2019-05-16 15:38:09
11. 28919 เด็กหญิงกิรณา พระนคร ม. 2/1 2019-05-16 15:38:18
12. 28929 เด็กหญิงพฤฒิยา พลรัตน์ ม. 2/1 2019-05-16 15:42:37
13. 28928 เด็กหญิงปุณยวีร์ ตรงชื่น ม. 2/1 2019-05-16 15:42:47
14. 29829 เด็กหญิงชนาภา ตั้งสงบ ม. 1/8 2019-05-16 15:45:05
15. 29708 เด็กหญิงเขมิกา มงคลทิพย์ ม. 1/5 2019-05-16 15:45:22
16. 29722 เด็กหญิงศุภิสรา รัตนวิจิตร ม. 1/5 2019-05-16 15:45:46
17. 29711 เด็กหญิงชลธิชา วงศ์ตรุษ ม. 1/5 2019-05-16 15:45:57
18. 29547 เด็กหญิงธัญพิชชา ภักดิ์ภูมินทร์ ม. 1/1 2019-05-22 16:44:52