fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : Resin Design II ( ครูกีรัตยา เหง้าเทศ )


ผลงานเรซิ่นพวงกุญแจของนักเรียนในชุมนุม

ผลงานเรซิ่นพวงกุญแจของนักเรียนในชุมนุม

ผลงานเรซิ่นพวงกุญแจและเครื่องประดับของนักเรียนในชุมนุม

ผลงานเรซิ่นพวงกุญแจและเครื่องประดับของนักเรียนในชุมนุม

ผลงานเรซิ่นพวงกุญแจและเครื่องประดับของนักเรียนในชุมนุม

ผลงานเรซิ่นพวงกุญแจและเครื่องประดับของนักเรียนในชุมนุม

ผลงานเรซิ่นพวงกุญแจและเครื่องประดับของนักเรียนในชุมนุม

ผลงานเรซิ่นพวงกุญแจและเครื่องประดับของนักเรียนในชุมนุม

ผลงานเรซิ่นพวงกุญแจและเครื่องประดับของนักเรียนในชุมนุม

ผลงานเรซิ่นพวงกุญแจและเครื่องประดับของนักเรียนในชุมนุม

ผลงานเรซิ่นพวงกุญแจและเครื่องประดับของนักเรียนในชุมนุม

ผลงานเรซิ่นพวงกุญแจและเครื่องประดับของนักเรียนในชุมนุม
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : Resin Design II

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30511 เด็กหญิงศิรินทิพย์ เพ็ชรทอง ม. 1/8 2020-07-22 06:43:22 รอประเมิน
2. 30534 เด็กหญิงกัลย์สุดา ชิณหาร ม. 1/9 2020-07-22 06:44:31 รอประเมิน
3. 30215 เด็กหญิงณภัทร์ พิมพ์บุษผา ม. 1/13 2020-07-22 08:09:42 รอประเมิน
4. 30468 เด็กหญิงรจนา ชุนลี ม. 1/7 2020-07-23 08:35:56 รอประเมิน
5. 30303 เด็กหญิงพิศมัย พิมพอน ม. 1/3 2020-07-24 18:43:55 รอประเมิน
6. 30583 เด็กหญิงบุณยาพร คงจุ้ย ม. 1/10 2020-07-24 18:46:01 รอประเมิน
7. 30591 เด็กหญิงสิริมา ตั้งความเพียร ม. 1/10 2020-07-25 11:00:22 รอประเมิน
8. 30581 เด็กหญิงนันทนัช กล้าหาญ ม. 1/10 2020-07-25 11:01:18 รอประเมิน
9. 30579 เด็กหญิงธมนวรรณ งามเสงี่ยม ม. 1/10 2020-07-25 16:06:17 รอประเมิน
10. 29001 เด็กหญิงชนัญชิดา สายแสง ม. 3/3 2020-07-27 00:01:02 รอประเมิน
11. 28999 เด็กหญิงกุลจิรา สตภูมินทร์ ม. 3/3 2020-07-27 00:02:53 รอประเมิน
12. 29007 เด็กหญิงนภัสสร มุกดาสนิท ม. 3/3 2020-07-27 00:02:53 รอประเมิน
13. 29014 เด็กหญิงมาติกา นุสาโล ม. 3/3 2020-07-27 00:04:31 รอประเมิน
14. 29095 เด็กหญิงสุรีย์พร โพธิกัน ม. 3/5 2020-07-27 00:07:39 รอประเมิน
15. 29090 เด็กหญิงพีรญา หน่อปันปวน ม. 3/5 2020-07-27 00:09:14 รอประเมิน
16. 27797 นางสาวณัฐณิชา พุทธศรี ม. 5/7 2020-07-27 00:40:46 รอประเมิน
17. 29578 เด็กหญิงกชกร นิคมคาย ม. 2/2 2020-07-27 08:53:23 รอประเมิน
18. 29004 เด็กหญิงณัฐฌา ขอเพิ่มกลาง ม. 3/3 2020-07-27 12:47:16 รอประเมิน