fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : สร้างสรรค์งานสวนพฤกศาสตร์

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 29250 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ มาลีบำรุง ม. 2/9 2019-05-20 12:18:25
2. 29246 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ดอกไม้ ม. 2/9 2019-05-20 12:19:48
3. 29247 เด็กหญิงฐิตินันทร์ ทองน้อย ม. 2/9 2019-05-20 12:20:36
4. 29260 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ยั่งยืน ม. 2/9 2019-05-20 12:22:17
5. 29245 เด็กหญิงชาลิสา ศรีหงษ์ ม. 2/9 2019-05-20 12:27:27
6. 29257 เด็กหญิงพิชชาพร พิณโชติ ม. 2/9 2019-05-20 12:28:25
7. 28453 เด็กหญิงพัชรพร จันทร์ทอง ม. 3/3 2019-05-20 14:48:32
8. 28464 เด็กหญิงอคิราภ์ เจริญผล ม. 3/3 2019-05-20 14:50:07
9. 28448 เด็กหญิงบัณฑิตา ธรรมเสถียร ม. 3/3 2019-05-20 14:54:35
10. 29249 เด็กหญิงธนิษฐา จันทร์เจริญ ม. 2/9 2019-05-21 09:36:14
11. 29793 เด็กหญิงภัทรพิชา วิทยานุกรณ์ ม. 1/7 2019-05-23 13:26:28
12. 29781 เด็กหญิงชลิตา ชาญเชี่ยว ม. 1/7 2019-05-23 13:27:05
13. 29973 นางสาวจอมขวัญ งานดี ม. 4/4 2019-05-23 14:02:50
14. 29237 เด็กชายภูริภัทร พงษ์แพทย์ ม. 2/9 2019-05-23 14:13:16
15. 29698 เด็กชายพันธรักษ์ บุตรเงิน ม. 1/5 2019-05-25 05:37:23
16. 26576 นายอินทัช จิตรซื่อ ม. 6/7 2019-06-06 11:06:21
17. 26884 นายภัทรพล ยวดยิ่ง ม. 6/7 2019-06-06 11:06:47
18. 29234 เด็กชายพลพล สิงห์ภิรมย์ ม. 2/9 2019-06-06 11:07:12