fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 29076 เด็กชายสงกรานต์ พิรมรัมย์ ม. 2/5 2019-05-16 15:36:58
2. 28827 เด็กหญิงจิณัฐตา ถามั่งมี ม. 3/12 2019-05-16 15:37:33
3. 28828 เด็กหญิงชญานิน ยิ้มงาม ม. 3/12 2019-05-16 15:37:48
4. 28829 เด็กหญิงชนัญชิดา โสภะถา ม. 3/12 2019-05-16 15:38:02
5. 28830 เด็กหญิงชมพูนุท ทรัพย์โภคา ม. 3/12 2019-05-16 15:38:18
6. 28831 เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทรสูตร ม. 3/12 2019-05-16 15:38:33
7. 28837 เด็กหญิงพิชชาพร มีบุญ ม. 3/12 2019-05-16 15:39:08
8. 28842 เด็กหญิงสุภาวดี ดีหมั่น ม. 3/12 2019-05-16 15:39:21
9. 29079 เด็กชายอนุทัย แสงปิ่นทอง ม. 2/5 2019-05-16 15:40:08
10. 29061 เด็กชายกิตติพัฒน์ จันทวาท ม. 2/5 2019-05-16 15:40:18
11. 29077 เด็กชายสุพศิน มากโฉม ม. 2/5 2019-05-16 15:40:30
12. 29230 เด็กชายธีรภัทร ถนอมธีระนันท์ ม. 2/5 2019-05-16 15:40:42
13. 28807 เด็กชายจิรัฏฐ์ บุญชัยสิทธิ์ ม. 3/12 2019-05-20 16:01:53
14. 28824 เด็กชายสวิตต์ บูระพันธ์ ม. 3/12 2019-05-20 16:01:55
15. 28814 เด็กชายพสิษฐ์ แผ่นเงิน ม. 3/12 2019-05-20 16:12:17
16. 29646 เด็กชายชุติภาส ธนภาณิชชยากุล ม. 1/4 2019-05-20 19:42:11
17. 29649 เด็กชายถิรศักดิ์ ห้วยหงษ์ทอง ม. 1/4 2019-05-21 12:23:58
18. 29648 เด็กชายเตชภณ ศรีเบ็ญจรัตน์ ม. 1/4 2019-05-21 12:26:29