fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 29346 เด็กหญิงณิชาภัทร ชีนาร์ ม. 2/12 2019-05-16 15:25:31
2. 29343 เด็กหญิงณัฐกุล เนียมพุ่มพวง ม. 2/12 2019-05-16 15:26:01
3. 29340 เด็กหญิงชญานิน เครือวัลย์ ม. 2/12 2019-05-16 15:26:19
4. 29339 เด็กหญิงจิรัชญา บำรุง ม. 2/12 2019-05-16 15:30:37
5. 28940 เด็กหญิงอาทิตยา ถาวรชัยสิทธิ์ ม. 2/1 2019-05-16 15:30:53
6. 28922 เด็กหญิงณัฎฐณิชา หวานเสนาะ ม. 2/1 2019-05-16 15:31:13
7. 28904 เด็กชายทิวากร อุ่มแสง ม. 2/1 2019-05-16 15:31:29
8. 29342 เด็กหญิงณัชชา จันทสอน ม. 2/12 2019-05-16 15:31:51
9. 28920 เด็กหญิงชณัฎชา พนมสินธุ์ ม. 2/1 2019-05-16 15:32:06
10. 28917 เด็กหญิงกรกนก บุญพันธ์ ม. 2/1 2019-05-16 15:32:21
11. 28923 เด็กหญิงณัฐสุรางค์ เศวตภัทราพงศ์ ม. 2/1 2019-05-16 15:32:38
12. 28935 เด็กหญิงสรัลพร ศักดาเพชรศิริ ม. 2/1 2019-05-16 15:32:56
13. 28916 เด็กหญิงกรกนก เฉลียว ม. 2/1 2019-05-16 15:33:35
14. 29361 เด็กหญิงอริสรา ผาสุข ม. 2/12 2019-05-16 15:34:01
15. 28930 เด็กหญิงพัชริดา หน่อปันปวน ม. 2/1 2019-05-16 15:36:27
16. 29045 เด็กหญิงนิรมล จิตร์อาวร ม. 2/4 2019-05-16 15:36:49
17. 29019 เด็กหญิงสุภวิตา ราชสงฆ์ ม. 2/3 2019-05-16 15:37:06
18. 29018 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ โปร่งอากาศ ม. 2/3 2019-05-16 15:37:26