fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : English with Harry Potter

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 26880 นายนพกร โปร่งอากาศ ม. 5/10 2019-05-16 15:09:24
2. 27260 นายวสุธร ถนอมธีระนันท์ ม. 5/10 2019-05-16 15:10:08
3. 27446 นายธนกฤต ศิริรักษ์ ม. 5/10 2019-05-16 15:10:27
4. 27264 นายศุภากร บุญไทย ม. 5/10 2019-05-16 15:10:44
5. 27419 นางสาวกมลชนก วงค์นาค ม. 5/10 2019-05-16 15:11:15
6. 27423 นางสาวชลธิชา บุญแต่ง ม. 5/9 2019-05-16 15:11:31
7. 27437 นางสาวศรัญญา ศาลาแดง ม. 5/10 2019-05-16 15:11:53
8. 27434 นางสาวปีย์วรา วิทยศักดิ์พันธุ์ ม. 5/9 2019-05-16 15:12:13
9. 27416 นางสาวกนกนิภา คําต่อตั้ง ม. 5/10 2019-05-16 15:12:25
10. 27409 นายพีรภัทร ตะติชลา ม. 5/10 2019-05-16 15:12:41
11. 27406 นายพงศ์กรณ์ ฉัตรเวชชศาสตร์ ม. 5/8 2019-05-16 15:12:51
12. 27330 นางสาวมนัสวี อ้อนชัยภูมิ ม. 5/10 2019-05-16 15:13:09
13. 27393 นายจิรายุทธ ใจตั้ง ม. 5/10 2019-05-16 15:13:22
14. 27399 นายธนภูมิ บุญญา ม. 5/9 2019-05-16 15:13:34
15. 27404 นายปภังกร ระวังภัย ม. 5/9 2019-05-16 15:14:15
16. 27509 นางสาวพรพรรณ ตันตระกูล ม. 5/8 2019-05-16 15:14:32
17. 26883 นายพุฒิภูมิ บูรณะเรข ม. 6/7 2019-05-16 15:14:46
18. 27336 นางสาวสมิตานันท์ ฆ้องฤกษ์ ม. 5/10 2019-05-21 15:49:13
19. 27338 นางสาวสุธิดา สายบัว ม. 5/10 2019-05-21 15:51:17
20. 29404 นางสาวนฤมล จุ้ยกลิ่น ม. 5/10 2019-05-21 15:51:43
21. 29413 นางสาวชนากานต์ ชอบชื่น ม. 5/10 2019-05-21 15:52:04
22. 30020 นางสาวชนาภา ทิมเงิน ม. 5/4 2019-05-21 15:52:32
23. 27413 นายสุรเชษฐ์ สิงหาท้าว ม. 5/10 2019-06-27 15:03:13