fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : English for travelling abroad ( ครูกมลทิพย์ ออสันตินุตสกุล )


งาน Open House ชุมนุม Enhlish with Harry Potter

งาน Open House ชุมนุม Enhlish with Harry Potter

งาน Open House ชุมนุม Enhlish with Harry Potter

Presentation My dream country

Presentation My dream country

Presentation My dream country
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : English for travelling abroad

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 27330 นางสาวมนัสวี อ้อนชัยภูมิ ม. 6/10 2020-07-01 14:18:11 รอประเมิน
2. 27336 นางสาวสมิตานันท์ ฆ้องฤกษ์ ม. 6/10 2020-07-01 14:18:23 รอประเมิน
3. 27328 นางสาวพรกนก เจริญพร ม. 6/10 2020-07-01 15:46:58 รอประเมิน
4. 27462 นายอภิสิทธิ์ สุขยืน ม. 6/10 2020-07-01 15:47:11 รอประเมิน
5. 27264 นายศุภากร บุญไทย ม. 6/10 2020-07-02 09:07:11 รอประเมิน
6. 27260 นายวสุธร ถนอมธีระนันท์ ม. 6/10 2020-07-02 09:07:26 รอประเมิน
7. 28745 นายพชรพล โพธิ์เงิน ม. 4/6 2020-07-02 16:56:26 รอประเมิน
8. 28759 นางสาวพีรดา เอมเจริญ ม. 4/6 2020-07-07 09:22:59 รอประเมิน
9. 30638 นางสาวลักษิกา ผิวจันทร์ ม. 4/8 2020-07-07 09:23:16 รอประเมิน
10. 30637 นางสาวพลอยนภัส อักษราชูปถัมฐ์ ม. 4/8 2020-07-07 09:23:32 รอประเมิน
11. 29447 เด็กหญิงพร้อมขวัญ วุฒิอรุณสิทธิ์ ม. 2/13 2020-07-09 11:54:21 รอประเมิน
12. 29445 เด็กหญิงปัณณพร เผือกประดิษฐ์ ม. 2/13 2020-07-09 16:26:26 รอประเมิน
13. 26880 นายนพกร โปร่งอากาศ ม. 6/10 2020-07-09 16:45:46 รอประเมิน
14. 27446 นายธนกฤต ศิริรักษ์ ม. 6/10 2020-07-09 17:11:17 รอประเมิน
15. 29440 เด็กหญิงกุลิสรา เกิดลาภผล ม. 2/13 2020-07-10 09:10:19 รอประเมิน
16. 30586 เด็กหญิงวรินทร ควรหาญ ม. 1/10 2020-07-22 16:23:44 รอประเมิน
17. 29454 เด็กหญิงสิรภัสณ์ ชัยพานิช ม. 2/13 2020-07-30 19:00:12 รอประเมิน
18. 29709 เด็กหญิงจันทัปปภา พรมเทา ม. 2/5 2020-08-01 10:30:31 รอประเมิน
19. 27413 นายสุรเชษฐ์ สิงหาท้าว ม. 6/10 2020-09-15 14:20:54 รอประเมิน
20. 27393 นายจิรายุทธ ใจตั้ง ม. 6/10 2020-09-17 16:44:12 รอประเมิน