fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : Origami Paper

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 28411 เด็กหญิงบงกชมาศ เกิดสุข ม. 3/2 2019-05-16 15:12:22
2. 28416 เด็กหญิงพีรดา ประสงค์รัตน์ ม. 3/2 2019-05-16 15:12:39
3. 28408 เด็กหญิงนภัสสร ชัยชล ม. 3/2 2019-05-16 15:12:57
4. 28392 เด็กชายวรเมธ ทองจันทร์ ม. 3/2 2019-05-16 15:13:13
5. 28385 เด็กชายธนพจน์ ดีพื้น ม. 3/2 2019-05-16 15:13:31
6. 28406 เด็กหญิงณิชานันท์ ใจเย็น ม. 3/2 2019-05-16 15:13:44
7. 28386 เด็กชายนพัตธร คำแหง ม. 3/2 2019-05-16 15:13:59
8. 28387 เด็กชายนวมินทร์ สิ้นเคราะห์ ม. 3/2 2019-05-16 15:14:10
9. 28938 เด็กหญิงสุทัตตา สุคันธวณิช ม. 2/1 2019-05-16 15:14:26
10. 28918 เด็กหญิงกฤตติพร ศิริสวัสดิ์ ม. 2/1 2019-05-16 15:14:40
11. 28962 เด็กหญิงชมพูนุท ประกอบกิจ ม. 2/2 2019-05-16 15:14:53
12. 28921 เด็กหญิงชุติกาญจน์ แซ่โก ม. 2/1 2019-05-16 15:15:06
13. 28994 เด็กชายวศิน ไกรวาส ม. 2/3 2019-05-16 15:15:18
14. 28999 เด็กหญิงกุลจิรา สตภูมินทร์ ม. 2/3 2019-05-16 15:15:33
15. 29016 เด็กหญิงศิรินภา วงศ์สุบิน ม. 2/3 2019-05-16 15:15:46
16. 29000 เด็กหญิงเกษมณี รำพึงกิจ ม. 2/3 2019-05-16 15:15:59
17. 28902 เด็กชายเจษฎากร แก้วทิพย์ ม. 2/1 2019-05-16 15:34:15
18. 29611 เด็กชายปพน สุทธิสถิตย์ ม. 1/3 2019-05-16 15:39:14